@InCollection{Maciejewska:2013,
  author  = "R. Maciejewska and S. Maciejewski",
  title     = "Socjologiczne i prawne aspekty funkcjonowania rodziny z osobħ niepe³nosprawnħ",
  pages     = "97--115",
  year      = "2013",
  booktitle = "Rodzina polska. Wybrane aspekty funkcjonowania, ISBN: 9788393239283",
  publisher = "Instytut Sħdecko-Lubelski",
  address   = "Lublin",
}