@InCollection{Leśniak -Niedbalec:2014,
  author  = "N. Leśniak -Niedbalec",
  title     = "Obowiązki państwa w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego",
  pages     = "741--753",
  year      = "2014",
  booktitle = "Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, ISBN: 9788361370741",
  editor    = "red. M. Jabłoński",
  publisher = "E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie : 45",
}