@InCollection{Huk:2018,
  author  = "K. Huk and H. Gliński and A. Sokalska and £. ¦liwiński and D. Lesicki",
  title     = "Koncepcja logistyki miasta a strategia na przyk³adzie Zielonej Góry",
  pages     = "95--106",
  year      = "2018",
  booktitle = "Wspó³czesne trendy w logistyce : systemy logistyczne, ISBN: 9788394467234",
  editor    = "red. nauk. K. Huk, A. Perzyńska, K. Witkowski",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}