@InCollection{Kowalska:2002,
  author  = "E. Kowalska",
  title     = "Troska o bezpieczeństwo uczniów jako element realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych wspó³czesnej szko³y",
  pages     = "24--33",
  year      = "2002",
  booktitle = "Bezpieczeństwo publiczne u progu XXI wieku, ISBN: 8322922787",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wroc³awskiego",
  address   = "Wroc³aw",
  series    = "Acta Universitatis Wratislaviensis : 2436",
}