@InCollection{Nijaki:2003,
  author  = "I. Nijaki",
  title     = "Przemiany w koncepcjach kszta³cenia technicznego w edukacji wczesnoszkolnej",
  pages     = "395--406",
  year      = "2003",
  booktitle = "Edukacja ogólnotechniczna na prze³omie XX i XXI wieku : praca zbiorowa z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. dra hab. inæ. Kazimierza U¼dzickiego, ISBN: 8373082905",
  editor    = "red nauk. Maria Jakowicka, Kazimierz U¼dzicki",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}