@InCollection{Dudek:2005,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "pieczęć magistra Jana Kegena jako wyraz polityki Bizancjum wobec stepowców w połowie XI w.",
  pages     = "327--343",
  year      = "2005",
  booktitle = ""Causa creandi" : o pragmatyce źródła historycznego, ISBN: 8322926839",
  editor    = "pod red. Stanisław Rosuka i Przemysława Wiszewskiego",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia",
}