@InCollection{Kowalska:2006,
  author  = "E. Kowalska and M. Kowalski",
  title     = "Terapia przez sztukę, jako przejaw aktywnej postawy wobec zdrowia",
  pages     = "163--169",
  year      = "2006",
  booktitle = "Sztuka w kontek¶cie oddziaływania na człowieka, ISBN: 8374810483",
  editor    = "red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}