@InCollection{Rybakowski:2007,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Nauczyciel instruktor w procesie kszta³cenia, dokszta³cania i doskonalenia zawodowego kierowców",
  pages     = "142--149",
  year      = "2007",
  booktitle = "Nauczyciel andragog w spo³eczeństwie wiedzy, ISBN: 9788322928707",
  editor    = "red. W. Horyń, J. Maciejewski",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wroc³awskiego",
  address   = "Wroc³aw",
  series    = "Acta Universitatis Wratislaviensis : 2988",
}