System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Hanna Bortnowska (dawniej: Noskowska)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o zarządzaniu i jakości (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 71 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Diagnoza działalności kulturalnej w województwie lubuskim, 2018. Piotr Kułyk, Leszek Belzyt, Hanna Bortnowska, Mariola Michałowska, Bartosz Seiler, Jolanta Skierska, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Paweł Szudra, - [oprac.], Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury 164 s. , ISBN: 9788365359063, bibliogr. rys. .- [Raport]
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-14827] [data modyf: 11-01-2019 12:10]
[2,22] [0,11]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Studenci ekonomii wobec etyki w zawodach związanych z finansami i rachunkowością (w świetle wyników badań), Hanna Bortnowska, Aleksandra Barańczak
// W: Generosos animos labor nutrit, 2019. / red. nauk. I. Gawłowicz, S. Maciejewski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 9--22, ISBN: 9788366220270
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21201] [data modyf: 07-11-2019 08:42]
[14,2] [0,71]
[2] Cyberprzemoc w Internecie - w świetle opinii studentów, Justyna Mleczko, Hanna Bortnowska
// W: Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń, 2017. / red. nauk. G. Nakielski, K. Graczyk, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 115--124, ISBN: 9788378423096
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20019] [data modyf: 23-05-2019 15:54]
[14,2] [0,71]
[3] Poczucie bezpieczeństwa Polaków z Pokolenia Y wobec zagrożeń wynikających z imigracji syryjskiej (w świetle wyników badań), Agnieszka Jóźwiak, Hanna Bortnowska
// W: Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń, 2017. / red. nauk. G. Nakielski, K. Graczyk, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 71--80, ISBN: 9788378423096
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20016] [data modyf: 23-05-2019 15:54]
[14,2] [0,71]
[4] Metody rekrutacji i selekcji kreatywnych pracowników, Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska
// W: Funkcjonowanie współczesnych organizacji : szanse i bariery, kierunki zmian, 2014. / red. nauk. J. Stankiewicz, M. Moczulska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 99--112, ISBN: 9788378421320
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16053] [data modyf: 27-08-2015 11:26]
[5] Tworzenie warunków sprzyjających realizacji permanentnego peer coachingu w organizacji poprzez kodeks etyczny (na podstawie badań empirycznych), Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska
// W: Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami : monografia, 2014. / red. nauk. R. Kucęba, E. Kulej-Dudek, P. Pypłacz, K. Smoląg, Częstochowa : Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 112--123, ISBN: 9788363500696
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16059] [data modyf: 27-08-2015 11:27]
[6] Motywowanie pracowników do przejawiania twórczych zachowań (w świetle wyników badań), Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska
// W: Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i jedność, 2010. / red. K. Jaremczuk . T. 1, Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, s. 348--365, ISBN: 9788389639660
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12315] [data modyf: 25-10-2010 13:04]
[7] Szanse i zagrożenia rozwoju karier zawodowych w bankach w opinii ich pracowników, Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska
// W: Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami : ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność, 2010. / red. nauk. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 197--217, ISBN: 9788392745587
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12065] [data modyf: 22-06-2010 12:03]
[8] Szkolenie pracowników w bankach. Stan i preferencje, Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus
// W: Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań, 2010. / red. nauk. M. Geryk, Gdańsk : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 154--162, ISBN: 9788392688488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11837] [data modyf: 23-03-2010 10:49]
[9] Zarządzanie relacjami organizacji non profit poprzez marketing partnerski, Hanna Bortnowska, Bartosz Seiler, Janina Stankiewicz
// W: Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych, 2010. / red. D. Kisperska-Moroń, A. Świerczek, Katowice : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, s. 117--126, ISBN: 9788361378273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12418] [data modyf: 26-11-2010 13:23]
[10] Zmniejszanie ryzyka organizacji związanego z bezpieczeństwem informacji poprzez selekcję kandydatów do pracy, Hanna Bortnowska, Janina Stankiewicz
// W: Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych, 2010. / red. D. Kisperska-Moroń, A. Świerczek, Katowice : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, s. 221--229, ISBN: 9788361378273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12419] [data modyf: 26-11-2010 13:25]
[11] Deficyt problematyki etyki biznesu w ofertach firm szkoleniowych, Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska
// W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, 2009. / red. nauk. A. Potocki, Warszawa : Difin SA, s. 184--196, ISBN: 9788376411194
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11314] [data modyf: 02-10-2009 09:10]
[12] E-coaching jako technika wspierająca rozwój zawodowy pracowników bankowych w trudnych czasach, Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus
// W: E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, 2009. / red. S. Partycki, Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 423--429, ISBN: 9788373638402
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11113] [data modyf: 02-06-2009 14:18]
[13] Etyczne postępowanie menedżerów w trakcie zwolnień pracowników szansą na poprawę bezpieczeństwa informacji w organizacji, Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska
// W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, 2009. / red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monografie Politechniki Łódzkiej 1836), s. 198--205, ISBN: 9788373833051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11187] [data modyf: 28-08-2009 08:45]
[14] Możliwości wykorzystania technik szkoleniowych celem upowszechniania etyki podczas kształcenia pracowników, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus, Janina Stankiewicz
// W: Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, 2009. / red. nauk. A. P. Balcerzak, E. Rogalska, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 197--208, ISBN: 9788376112749
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11260] [data modyf: 01-09-2009 14:19]
[15] Działania z zakresu marketingu wewnętrznego wobec "klientów wewnętrznych" organizacji non-profit - wolontariuszy, Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Bartosz Seiler
// W: Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach, 2008. / red. nauk. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 56--66, ISBN: 9788374811644
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10233] [data modyf: 17-06-2008 14:49]
[16] Permanentne doskonalenie kompetencji kluczowych pracowników szansą na rozwój organizacji, Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska
// W: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją : sukces w zarządzaniu kadrami, 2008. / red. S. A. Witkowski, T. Listwan, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji, s. 490--503, ISBN: 9788372519283
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10500] [data modyf: 06-10-2008 10:05]
[17] Rozwijanie u pracowników pożądanych umiejętności zachowania się w sytuacjach konfliktowych poprzez wykorzystanie wybranych metod szkoleniowych, Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska
// W: Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, 2008. / red. L. Kiełtyka, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji, s. 325--334, ISBN: 9788372518828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9947] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] System badania potrzeb szkoleniowych służących rozwijaniu umiejętności zachowywania się pracowników w sytuacjach konfliktowych, Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska
// W: Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie, 2008. / red. nauk. K. Krzakiewicz, Poznań : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział Poznań, s. 227--238, ISBN: 9788360585108
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10662] [data modyf: 10-12-2008 09:35]
[19] Więcej zachowań etycznych podczas zarządzania karierami pracowników w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska
// W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, 2008. / Oprac. i red. nauk. R. Borowiecki, A. Jaki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 293--302, ISBN: 9788392779001
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10582] [data modyf: 05-11-2008 12:11]
[20] Cechy pracowników predysponujące do partycypacji. Możliwości ich identyfikowania w procesie selekcji, Janina Stankiewicz, Marta Moczulska, Hanna Bortnowska
// W: Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, 2007. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 71--79, ISBN: 9788374810975
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9156] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Zarządzanie ryzykiem kadrowym poprzez marketing personalny na przykładzie organizacji bankowych, Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska
// W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury, 2006. / red. L. Zbiegień-Maciąg, E. Beck, Kraków : Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych AGH, s. 129--138, ISBN: 8374640596
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8500] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Kształtowanie wizerunku pracodawcy i reputacji przedsiębiorstwa a satysfakcja z pracy "klientów wewnętrznych", Hanna Bortnowska, Janina Stankiewicz
// W: Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, 2005. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 113--121, ISBN: 8389712652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7544] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Outplacement a kształtowanie wizerunku organizacji, Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska
// W: Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, 2004. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 103--110, ISBN: 8389712016
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6765] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Promocja-mix organizacji pozarządowych na przykładzie fundacji działających w Zielonej Górze, Hanna Bortnowska, Bartosz Seiler
// W: Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, 2004. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 337--343, ISBN: 8389712016
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6770] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Mission statements and values of Polish non-profit organisations / Bartosz Seiler, Hanna Bortnowska, 2020. Organization & Management. Scientific Quarterly = Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik naukowy, nr 4, 117--146, ISSN: 1899-6116, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: mission statements, non-profit organisations, organisational identity, professionalisation, values
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.29119/1899-6116.2020.52.9
[AWCZ-26092] [data modyf: 26-01-2021 12:24]
[10] [0,5]
[2] Autonomous teams as a way to increase the engagement of nonprofit members (case study) / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska, 2019. Management Vol. 23, no. 1, 134--155, ISSN: 1429-9321, , eISSN: 2299-193X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: associations, engagement, nonprofi t organizations, organizacje non profit, stowarzyszenia, zaangażowanie
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/manment-2019-0008
[AWCZ-24179] [data modyf: 10-10-2019 09:49]
[6,67] [0,33]
[3] Co-Active Coaching Supporting the Development of Skills In Solving Ethical Dilemmas in Accounting and Finance-Related Professions / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus, 2019. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie Vol. 20, iss. 4, 23--44, ISSN: 1899-8658, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: accounting and finance-related professions, co-active coaching, coaching, coaching koaktywny, ethics, etyka, zawody związane z rachunkowością i finansami
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5604/01.3001.0014.0281
[AWCZ-25074] [data modyf: 25-03-2020 12:31]
[6,67] [0,33]
[4] Formal mentoring in nonprofit organizations. Model proposition / Hanna Bortnowska, Bartosz Seiler, 2019. Management Vol. 23, no. 1, 188--208, ISSN: 1429-9321, , eISSN: 2299-193X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: mentoring, nonprofit organizations, organizacje non profit
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/manment-2019-0011
[AWCZ-24180] [data modyf: 10-10-2019 09:49]
[10] [0,5]
[5] Mentoring in Polish nonprofit organizations / Bartosz Seiler, Hanna Bortnowska, 2019. Organization & Management. Scientific Quarterly = Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik naukowy, no 3 (47), 133--158, ISSN: 1899-6116, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: mentoring, nonprofit organization, professionalization of nonprofit organization
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.29119/1899-6116.2019.47.10
[AWCZ-24812] [data modyf: 10-01-2020 14:26]
[10] [0,5]
[6] The identity of the largest enterprises located in Poland and communication of corporate social activities on corporate websites / Bartosz Seiler, Hanna Bortnowska, 2019. Management Vol. 23, no. 2, 98--123, ISSN: 1429-9321, , eISSN: 2299-193X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CSR, communication, corporate websites, komunikacja, korporacyjne strony internetowe, misja, mission, organizational identity, tożsamość organizacji, values, wartości
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/manment-2019-0021
[AWCZ-24741] [data modyf: 30-12-2019 11:49]
[10] [0,5]
[7] Bierność członków organizacji non profit jako przyczynek do badań nad ich satysfakcją i oczekiwaniami (studium przypadku) / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska, 2018. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 19, z. 12, cz. 2, 203--217, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: association, expectations, nonprofit organization, passive attitude, satisfaction
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23982] [data modyf: 02-04-2019 12:27]
[4,67] [0,33]
[8] Pożądane kompetencje dotyczące etyki zawodowej w profesjach zaufania publicznego (w świetle wyników badań) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Aleksandra Barańczak, 2018. General and Professional Education, no. 4, 35--42, ISSN: 2084-1469, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: professional ethics, professions that require public trust, students of economics, training
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.26325/genpr.2018.4.6
[AWCZ-25354] [data modyf: 04-06-2020 13:20]
[3] [0,33]
[9] Wzbudzanie i rozwijanie zaangażowania wolontariuszy w organizacjach non profit przez mentoring / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Bartosz Seiler, 2018. Organizacja i Kierowanie = Organization and Management, nr 4, 11--35, ISSN: 0137-5466, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: engagement, mentoring, nonprofit organizations, organizacje non profit, third sector, trzeci sektor, volunteering, wolontariat, zaangażowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23963] [data modyf: 26-03-2019 08:04]
[4,67] [0,33]
[10] Motivation of management students to engage in volunteering (in the light of research results) / Janina Stankiewicz, Bartosz Seiler, Hanna Bortnowska, 2017. Management Vol. 21, no. 1, 179--190, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: management students, motivation, motywacja, non profi t organizations, organizacje non profit, studenci kierunków menedżerskich, volunteers, wolontariusze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0087
[AWCZ-21509] [data modyf: 28-06-2017 09:55]
[4] [0,33]
[11] Young people as a subject of human resources management in the third sector organizations / Janina Stankiewicz, Bartosz Seiler, Hanna Bortnowska, 2017. Management Vol. 21, no. 2, 62--74, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: commitment, human resources management, młodzi ludzie, third sector, trzeci sektor, young people, zaangażowanie, zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2017-0005
[AWCZ-22167] [data modyf: 05-01-2018 14:25]
[4] [0,33]
[12] Zaangażowanie młodych uczestników rynku pracy w działalność organizacji pozarządowych jako czynnik sprzyjający rozwojowi kompetencji zawodowych (w świetle wyników badań) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Bartosz Seiler, 2017. General and Professional Education, no. 4, 36--42, ISSN: 2084-1469, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: career, competencies, development, non profit organizations, young participants in the labour market
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.26325/genpr.2017.4.6
[AWCZ-22612] [data modyf: 05-04-2018 11:40]
[3] [0,33]
[13] Intermentoring as a technique of sharing knowledge by employees of different generations (in light of the research results) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, 2016. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów = Education of Economists and Managers, nr 4, 47--62, ISSN: 1734-087X, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20955] [data modyf: 30-01-2017 09:50]
[14] Professional image creation by students on social media sites (in the light of empirical research) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, 2016. Management Vol. 20, no. 1, 111--125, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: professional image, social media
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20173] [data modyf: 20-06-2016 14:01]
[15] Studenci kierunków menedżerskich wobec pracy ochotniczej (w świetle wyników badań) / Janina Stankiewicz, Bartosz Seiler, Hanna Bortnowska, 2016. Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance Vol. 14, no. 2/1, 375--385, ISSN: 2084-5189, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: labour market, rynek pracy, studenci kierunków menedżerskich, students of management, volunteering, wolontariat
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20420] [data modyf: 01-10-2016 14:04]
[16] The chances of successful recruitment of volunteers among management students (in the light of empirical research) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Bartosz Seiler, 2016. Management Vol. 20, no. 2, 415--427, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: management students, non-profi t organizations, organizacje non profit, recruitment, rekrutacja, studenci kierunków menedżerskich, volunteers, wolontariusze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0072
[AWCZ-20796] [data modyf: 05-01-2017 10:25]
[17] Warunki sprzyjające realizacji intermentoringu w organizacji (w świetle wyników badań) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, 2016. General and Professional Education, no. 4, 39--47, ISSN: 2084-1469, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: generations on labor market, intermentoring, knowledge sharing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21166] [data modyf: 10-03-2017 08:23]
[18] Aid measureres from unemployed perspective (in the light of the research results) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, 2015. Management Vol. 19, no. 1, 73--88, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: economic downturn, outplacement, redundancies, spowolnienie gospodarcze, zwolnienia pracownicze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19215] [data modyf: 08-10-2015 11:46]
[19] Zarządzanie karierami zawodowymi zwalnianych pracowników (w świetle wyników badań) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, 2015. Management Forum Vol. 3, no. 3, 35--43, ISSN: 2392-0025, , eISSN: 2392-0025, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: derekrutacja, kariera zawodowa, outplacement
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.15611/mf.2015.3.05
[AWCZ-19529] [data modyf: 08-02-2016 12:07]
[20] Conditions necessary to maintain work-life balance of employees - in the light of the research results / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus, 2014. Management Vol. 18, no. 1, 326--340, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18122] [data modyf: 20-08-2015 14:09]
[21] WLB coaching jako narzędzie pomagające pracownikom w osiągnięciu równowagi między życiem prywatnym i zawodowym / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus, 2014. General and Professional Education, no. 4, 51--58, ISSN: 2084-1469, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: WLB coaching, coaching, work-life balance
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18850] [data modyf: 20-08-2015 12:26]
[22] Kultura coachingu w organizacji; potrzeba i proces jej kształtowania / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, 2013. Przegląd Organizacji, nr 10, 18--23, ISSN: 0137-7221, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18069] [data modyf: 20-08-2015 11:52]
[23] Komunikowanie się w zespołach wirtualnych - problemy i potencjalne sposoby ich rozwiązywania / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, 2012. Management Vol. 16, no 1, 610--623 [CD-ROM], ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16524] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[24] Identifying needs and career planning for bank employees (in the light of findings) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, 2011. Management Vol. 15, no 1, 147--159, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15843] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[25] Supporting of professional development of banks' employees by career's coaching / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, 2011. Management Vol. 15, no 2, 144--154, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16164] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[26] Realization of chosen personnel function elements and workers' innovativenes / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, 2008. Management Vol. 12, no 1, 131--142, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13187] [data modyf: 02-09-2008 14:20]
[27] Possibilities of forming the image of an employer in the work market by "internal customers" / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, 2007. Management Vol. 11, no 1, 47--55, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12360] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Chances for popularisation of an activite strategy of conflict management in an organization trough internal marketing / Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus, Janina Stankiewicz, 2006. Management Vol. 10, no 2, 59--65, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11585] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] The development of enterprising in an organization through partnership marketing / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, 2006. Management Vol. 10, no 1, 17--25, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11070] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Through the management of rewarding "internal customers" to the success of an organisation / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, 2005. Management Vol. 9, no 1, 28--40, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11604] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wizerunek zawodowy studentów na rynku pracy w świetle badań empirycznych / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2016, Nr 422, s. 144--157, ISSN: 1899-3192, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: application documents, dokumenty aplikacyjne, interview, professional image, rozmowa kwalifikacyjna, wizerunek zawodowy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2016.422.12
[AWI-10373] [data modyf: 14-06-2016 12:25]
[2] Outplacement w praktyce lubuskich przedsiębiorstw / Hanna Bortnowska, Janina Stankiewicz // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2015, nr 233, s. 93--105, ISSN: 2083-8611, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: internal marketing, marketing kadrowy, outplacement, redundancies, zwolnienia pracownicze,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10316] [data modyf: 25-01-2016 09:49]
[3] Deficyty równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym i możliwości ograniczenia ich przez programy WLB / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu .- 2014, nr 8(46), s. 159--170, ISSN: 1643-7772, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: WLB programmes, programy WLB, równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym pracowników, work-life balance,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10041] [data modyf: 24-08-2015 15:18]
[4] Coaching jako narzędzie wspomagające realizację procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2013, Nr 310, s. 233--244, ISSN: 1899-3192,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9873] [data modyf: 24-08-2015 14:58]
[5] Ewaluacja efektywności szkoleń pracowników szansą na poprawę ich rezultatów (w świetle wyników badań) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu .- 2011, Nr 34, s. 97--111, ISSN: 1426-9724, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-8992] [data modyf: 08-07-2011 13:32]
[6] Samodoskonalenie szansą na poprawę konkurencyjności pracowników na bankowym rynku pracy (w świetle wyników badań) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2011, T. 12, z. 3, s. 9--21, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-8941] [data modyf: 15-06-2011 11:37]
[7] Szanse upowszechniania programów etycznych wśród pracowników bankowych poprzez e-learning / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2011, Nr 660 (74), s. 581--593, ISSN: 1896-382X, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9129] [data modyf: 29-01-2013 14:04]
[8] Metody i techniki szkoleniowe stosowane w bankach - stan i preferencje klientów wewnętrznych (w świetle wyników badań) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2010, Nr 93, s. 194--203, ISSN: 1899-3192, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8606] [data modyf: 04-05-2010 11:30]
[9] Możliwości motywowania klientów wewnętrznych banków (w świetle wyników badań) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2010, nr 594 (54), s. 391--404, ISSN: 1896-382X, rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8745] [data modyf: 25-10-2010 17:34]
[10] Oczekiwania "klientów wewnętrznych" wobec pracodawcy i możliwości ich realizacji w bankach (w świetle wyników badań) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing .- 2010, Z. 17, nr 2, s. 433--443, ISSN: 1234-3706, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8612] [data modyf: 13-05-2010 12:52]
[11] Jak budować bądź podtrzymywać zaufanie klientów wobec banku poprzez jego pracowników? / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus // W: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego .- 2009, nr 2/2, s. 605--612, ISSN: 1732-1565, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8445] [data modyf: 05-10-2009 12:10]
[12] Kodeks etyczny istotnym instrumentem chroniącym bezpieczeństwo informacji w mikro- lub małym przedsiębiorstwie / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2009, Nr 49, s. 342--350, ISSN: 1899-3192, bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8398] [data modyf: 03-06-2009 14:06]
[13] Zarządzanie procesem derekrutacji pracowników poprzez outplacement a sukces organizacji / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska // W: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego .- 2007, nr 1, s. 203--215, ISSN: 1732-1565, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7925] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Identity Expressed in Organizational Missions and Communication of Sponsorship (on the Example of the Largest Polish Enterprises), 2020. Hanna Bortnowska, Bartosz Seiler // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) : Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Seville, Hiszpania [b. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, Part 13, s. 10586--10600, ISBN: 9780999855141
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23662] [data modyf: 24-11-2020 09:14]
[35] [0,5]
[2] Teamwork and Collective Work Engagement in Public, For-Profit and Nonprofit Organizations; The Case of Poland, 2020. Bartosz Seiler, Hanna Bortnowska // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) : Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Seville, Hiszpania [b. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, Part 15, s. 12976--12990, ISBN: 9780999855141
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23665] [data modyf: 24-11-2020 09:14]
[35] [0,5]
[3] Uwarunkowania struktury produkcyjnej gospodarstw rolnych powiatu zielonogórskiego w świetle badań ankietowych, 2001. Anna Lewicka, Hanna Bortnowska, Piotr Kułyk // W: II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki : Budownictwo, inżynieria środowiska i rolnictwo. Białystok, Polska Białystok : Politechnika Białostocka, 2001, s. 329--336, ISBN: 8388229222
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14830] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski