System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Ernest Magda
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 26 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Edukacyjne aspekty kształcenia podopiecznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Marcela Rudnicka-Sznabel, Ernest Magda
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 2017. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Ernesta Magdy, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 98--107, ISBN: 9788378422860
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19102] [data modyf: 04-06-2019 12:01]
[2] Wartości i przesłanki do praktycznego ich stosowania w pracy z młodzieżą wskazującą tudności wychowawcze, Ernest Magda
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 2017. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Ernesta Magdy, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 37--46, ISBN: 9788378422860
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19100] [data modyf: 04-06-2019 12:03]
[3] Perspektywy życia młodocianych przestępców w warunkach ponowoczesnego świata, Ernest Magda
// W: Resocjalizacja czarno na białym : Konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia, 2016. / pod red. nauk. Anny Karłyk-Ćwik i Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy, Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", s. 71--84, ISBN: 9788363955427
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17763] [data modyf: 13-04-2016 10:09]
[4] Indyferentne postawy życiowe młodocianych przestępców jako przedmiot zabiegów resocjalizacyjnych, Ernest Magda
// W: Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, 2014. / red. nauk. Krystyna Marzec-Holka, Katarzyna Mirosław-Nawrocka, Joanna Moleda, Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 167--175, ISBN: 9788362828746
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16388] [data modyf: 25-11-2014 13:37]
[5] O profilaktyce zagrożeń. Od źródeł do współczesnych uwarunkowań, Ernest Magda
// W: Patologie i uzależnienia (wybrane problemy teorii i praktyki), 2014. / red. nauk. Beata Skwarek, Elżbieta Wulbach, Irena Lewicka, Warszawa - Łódź : Studio Poligraficzne Edytorka, s. 75--82, ISBN: 9788393688753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16227] [data modyf: 14-03-2017 10:33]
[6] Problematyka zachowań suicydalnych w środowisku instytucji totalnych, Ernest Magda
// W: Samobójstwo. Jeden problem, trzy spojrzenia, 2014. / red. nauk. Marzanna Farnicka, Ernest Magda, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 69--79, ISBN: 9788378421306
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16521] [data modyf: 16-01-2015 10:52]
[7] Idea "community policing" w kształtowaniu bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa, Ernest Magda
// W: Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, 2013. / red. nauk. Jolanta Lipińska-Lokś, Grażyna Miłkowska, Anna Napadło-Kuczera, Zielona Góra : Stowarzysz. Penitencjarne "Patronat" oddz. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, s. 57--66, ISBN: 9788378421214
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15916] [data modyf: 19-03-2014 10:21]
[8] Jak powstaje "ciemna liczba przestępstw". Egzemplifikacje, Ernest Magda
// W: Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej, 2013. / red. nauk. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Marek Heine, Anna Karłyk-Ćwik, Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", s. 135--147, ISBN: 9788363955069
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15343] [data modyf: 23-05-2013 15:15]
[9] Różnice w percepcji przestępczości uwarunkowane położeniem społecznym jednostki, Ernest Magda
// W: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym : Stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych, 2013. / red. nauk. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", s. 262--268, ISBN: 9788363955137
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15709] [data modyf: 12-12-2013 12:05]
[10] Orientacja podmiotowa w genezie wychowania resocjalizacyjnego, Ernest Magda
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej, 2012. / red. nauk. Beata Skwarek, Jerzy Herberger, Joanna Cichla, Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 39--52, ISBN: 9788363349004
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14554] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Problem winy a niedostosowanie społeczne przestępców, Ernest Magda
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych : profilaktyka - reedukacja - resocjalizacja, 2009. / red. naukowa Grażyna Miłkowska, Anna Napadło, Zielona Góra : Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat", s. 205--212, ISBN: 9788392639503
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14550] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Specyfika przestępczości nieletnich w świetle analiz statystycznych, Ernest Magda
// W: Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, 2008. / pod red. Franciszka Kozaczuka, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 296--307, ISBN: 9788373383395
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14910] [data modyf: 28-11-2012 09:25]
[13] Aksjologiczne komponenty strategii readaptacyjnych sprawców przestępstw, Ernest Magda
// W: Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, 2007. / pod red. nauk. Beaty Skafiriak, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 21--30, ISBN: 9788373087927
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14909] [data modyf: 28-11-2012 09:15]
[14] Resocjalizacja osób z deficytami rozwojowymi w świetle literatury i obserwacji własnych, Ernest Magda
// W: Pomiędzy teorią a praktyką, 2006. / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Sławomira Przybylińskiego, Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 5), s. 477--484, ISBN: 9788372994424
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14552] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Środowiskowa oferta pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Głogowa, Ernest Magda
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II, 2006. / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 389--399, ISBN: 8373087273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14551] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Strategie myślenia o resocjalizacji na tle przemian paradygmatów w pedagogice / Mirosław Kowalski, Ernest Magda, 2020. Resocjalizacja Polska, 19, 35--48, ISSN: 2081-3767, , eISSN: 2392-2656, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: kontakt wspierający, oddziaływanie resocjalizacyjne, paradygmat
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.22432/pjsr.2020.19.03
[AWCZ-25794] [data modyf: 09-11-2020 13:39]
[2] Subiektywnie o edukacji dla bezpieczeństwa / Ernest Magda, 2020. Leszczyński Notatnik Akademicki R. XIX, nr 68, 40--40, ISSN: 1642-2708,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-25860] [data modyf: 24-11-2020 15:54]
[3] Idea "communiy policing" w pracy polskiej Policji / Ernest Magda, 2016. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 21(4), 61--69, ISSN: 1896-8333, , eISSN: 2449-9013, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: community policing, police, prevention
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21021] [data modyf: 13-02-2017 11:55]
[4] Aggression in Prison Service Personnel and its Causation / Jerzy Herberger, Ernest Magda, 2015. The Open Criminology Journal: A Central European Face of Criminology and Rehabilitation - Processes, Changes and Problems Vol. 8, 12--18, ISSN: 1874-9178,
Słowa kluczowe: aggression, prison service, stress
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1274/1874917801508010012
[AWCZ-18929] [data modyf: 14-03-2017 11:00]
[5] Wpływ środowiska socjalizacji na cele życiowe młodocianych przestępców / Ernest Magda, 2010. Rocznik Lubuski: dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia Tom 36, cz. 1, 139--149, ISSN: 0485-3083, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-16545] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Prison staff aggression and its determinants, 2014. Jerzy Herberger, Ernest Magda // W: Conflict and Aggression. Developmental and Social Conditions : XXXVII CICA Conference. Zielona Góra, Polska Warszawa : Difin SA, 2014, s. 72--73, ISBN: 9788379303946 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21539] [data modyf: 05-08-2015 09:37]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych / (Red.) Grażyna Miłkowska, Ernest Magda .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- ISBN: 9788378422860
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5588] [data modyf: 31-05-2019 11:38]
[2] Samobójstwo. Jeden problem, trzy spojrzenia / (Red.) Marzanna Farnicka, Ernest Magda .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 137 s. .- ISBN: 9788378421306
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5277] [data modyf: 02-09-2015 16:27]
[3] Historia Ju-jitsu w Polsce 1904-1939/ oprac. Roman Grzegorz, Marcin Walendowicz wraz z zespołem / (Red.) Dariusz Jandziak, Ernest Magda, Stanisław Makuch, Agnieszka Nowicka, Piotr Oleśniewicz, Janusz Skowroński .- Poznań - Głogów : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu, 2008, 158 s. .- ISBN: 9788361414063
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4996] [data modyf: 28-11-2012 12:24]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski