System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Renata Maciejewska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 37 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Bezrobotni absolwenci wyższych uczelni w województwie lubelskim. Identyfikacja barier startu zawodowego, 2012. Paweł Rydzewski, Renata Maciejewska, Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji 93 s. (Lubelska Pracownia LP.)
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12455] [data modyf: 01-04-2015 14:28]
[2] Bezrobotni absolwenci wyższych uczelni w województwie lubelskim w opinii pracodawców i pracowników instytucji rynku pracy : raport z badań, 2012. Renata Maciejewska, Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji 33 s. (Lubelska Pracownia LP.)
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12454] [data modyf: 01-04-2015 14:28]
[3] Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, 2011. Paweł Rydzewski, Renata Maciejewska(*), Joanna Bielecka-Prus, Anna Szkoła, Lublin : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 413 s. , ISBN: 9788360617243, rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12445] [data modyf: 28-03-2015 13:54]
[4] Social and institutional aspects of homelessness in the Lublin Province, 2011. Joanna Bielecka-Prus, Paweł Rydzewski, Renata Maciejewska(*), Lublin : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 156 s. , ISBN: 9788360617274, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12453] [data modyf: 01-04-2015 14:17]
[5] Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie, 2011. Joanna Bielecka-Prus, Paweł Rydzewski, Renata Maciejewska(*), Lublin : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 266 s. , ISBN: 9788360617250, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12449] [data modyf: 30-03-2015 15:32]
[6] Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych : raport cząstkowy z indywidualnych wywiadów pogłębionych z pracującymi osobami niepełnosprawnymi, 2010. Joanna Bielecka-Prus, Renata Maciejewska, Lublin : - 114 s.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12456] [data modyf: 01-04-2015 14:33]
[7] Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej : raport badawczy, 2008. Józef Styk, Renata Maciejewska(*), Wiesław Warzecha, Chełm : Szkoła Wyższa im . Bogdana Jańskiego 240 s. , ISBN: 8390141398, rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12452] [data modyf: 01-04-2015 14:12]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Społeczno-prawne uwarunkowania zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, Renata Maciejewska
// W: Generosos animos labor nutrit, 2019. / red. nauk. I. Gawłowicz, S. Maciejewski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 143--160, ISBN: 9788366220270
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21205] [data modyf: 07-11-2019 08:58]
[2] Zarządzanie godnościowe jako narzędzie ograniczenia występowania anomii pracowniczej w organizacji, Renata Maciejewska
// W: Generosos animos labor nutrit, 2019. / red. nauk. I. Gawłowicz, S. Maciejewski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 161--173, ISBN: 9788366220270
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21206] [data modyf: 07-11-2019 09:02]
[3] Rola komunikacji wspomagającej i alternatywnej w procesie inkluzji społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, Renata Maciejewska
// W: Niepełnosprawność w socjologii : stan obecny i perspektywy rozwoju, 2018. / red. nauk. Ł. Koperski, Poznań : Wydaw. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 307--326, ISBN: 9788364902666
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21366] [data modyf: 10-03-2020 15:11]
[4] Employees in the information society and the law of the technologies, Sławomir Maciejewski, Renata Maciejewska
// W: The law of new technologies in the international dimension, 2017. / ed. J. Osiejewicz, Regensburg : Universitätsverlag (Entwicklungen im Europäischen Recht Vol. 18), s. 205--214, ISBN: 9783868451498
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20041] [data modyf: 05-06-2019 12:06]
[5] The meaning of security in public pension systems, Sławomir Maciejewski, Renata Maciejewska
// W: The term "security" in legal sciences - selected aspects, 2017. / ed. Izabela Gawłowicz, Joanna Osiejewicz, Regensburg : Universitätsverlag, s. 82--92, ISBN: 9783868451450
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19018] [data modyf: 05-06-2019 12:57]
[6] Zarządzanie niepełnosprawnością w organizacji, Renata Maciejewska, Sławomir Maciejewski
// W: Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej. T. 2: 25-lecie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce, 2017. / red. nauk. Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, s. 107--120, ISBN: 9788378423065
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20040] [data modyf: 03-06-2019 11:09]
[7] Rola placówek opiekuńczo-wychowawczych w procesie powrotu dzieci do wychowania w rodzinie, Renata Maciejewska, Sławomir Maciejewski
// W: Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie, 2016. / red. Małgorzata Szyszka, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 209--229, ISBN: 9788380612204
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19415] [data modyf: 19-10-2017 09:47]
[8] Społeczne i instytucjonalne problemy w procesie usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Renata Maciejewska, Sławomir Maciejewski
// W: Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych, 2015. / red. nauk. M. Petrykowska, D. Sarzała, Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, s. 355--369, ISBN: 9788375492330
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17755] [data modyf: 08-04-2016 12:49]
[9] Zarządzanie wiekiem jako odpowiedź na zachodzące zmiany demograficzne, Renata Maciejewska, Sławomir Maciejewski
// W: Wybrane problemy i wyzwania społeczne : filozofia, psychologia, socjologia, demografia, ekonomia społeczna, 2015. / red. J. Bartoszewski, Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 145--162, ISBN: 97883650380607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17756] [data modyf: 08-04-2016 13:48]
[10] Jakość życia osób bezdomnych na przykładzie Lubelszczyzny, Renata Maciejewska(*)
// W: Oblicza jakości życia, 2014. / red. nauk. Romuald Derbis i Łukasz Baka, Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 179--191, ISBN: 9788374554053
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16764] [data modyf: 04-09-2015 15:01]
[11] Tradycja jako przedmiot przekazu międzygeneracyjnego w dawnych społecznościach wiejskich, Renata Maciejewska(*)
// W: Międzypokoleniowe uczenie się, 2014. / red. M. Muszyński, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 89--98, ISBN: 9788379693030
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16766] [data modyf: 27-08-2015 11:33]
[12] Socjologiczne i prawne aspekty funkcjonowania rodziny z osobą niepełnosprawną, Renata Maciejewska(*), Sławomir Maciejewski(*)
// W: Rodzina polska. Wybrane aspekty funkcjonowania, 2013. , Lublin : Instytut Sądecko-Lubelski, s. 97--115, ISBN: 9788393239283
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16761] [data modyf: 27-08-2015 09:05]
[13] Obawy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, Renata Maciejewska(*)
// W: Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych - poradnik dla szukających pracy i pracodawców : poradnik dla osób niepełnosprawnych, 2012. / red. R. Krupa, M. Turska, Lublin : Wydaw. Polihymnia Sp. z o.o., s. 247--256, ISBN: 9788389305374
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16765] [data modyf: 28-03-2015 14:07]
[14] Społeczne aspekty bezdomności kobiet województwa lubelskiego, Renata Maciejewska(*)
// W: Społeczne światy wartości : księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu prof. dr hab. Józefa Styka, 2012. , Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 427--439, ISBN: 9788377841617
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16768] [data modyf: 01-04-2015 14:06]
[15] Rodzina w systemie wartoścui ludności rolniczej, Renata Maciejewska(*)
// W: Społeczeństwo, przestrzeń - rodzina : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce, 2009. / red. M. Szyszka, Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 289--297, ISBN: 9788373638471
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16760] [data modyf: 28-03-2015 12:09]
[16] Wariantywne scenariusze umierania, Renata Maciejewska(*)
// W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, 2002. / red. A. Kolasy-Nowak, J. Styk . T. 4 : Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian systemowych, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 269--285, ISBN: 832271839X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16763] [data modyf: 28-03-2015 12:08]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Anomia pracownicza - zjawisko patologiczne w sytuacji pracy / Renata Maciejewska, Barbara Maciejewska, Natalia Maria Maciejewska, 2020. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 12, 65--83, ISSN: 2391-7830, , eISSN: 2545-3661, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: anomia pracownicza, deviant workplace behaviors, dewiacje pracownicze, employee anomy, management, organizacja, organization, zarządzanie
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.170
[AWCZ-25624] [data modyf: 14-09-2020 15:57]
[2] Wynagrodzenie za pracę jako przedmiot egzekucji administracyjnej / Renata Maciejewska, 2020. Studia Prawno-Ekonomiczne T. 116, 59--74, ISSN: 0081-6841, , eISSN: 2450-8179, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: deduction from salary, egzekucja, egzekucja administracyjna, execution, ochrona wynagrodzenia za pracę, potrącenie z wynagrodzenia za pracę, protection of salary
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.26485/SPE/2020/116/4
[AWCZ-25771] [data modyf: 02-11-2020 13:19]
[3] Problem anomii pracowniczej - wybrane aspekty / Renata Maciejewska, Katarzyna Wolak, Magdalena Zaraś, 2019. Problemy Profesjologii, nr 2, 125--137, ISSN: 1895-197X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: anomia, anomia pracownicza, organizacja, zarządzanie
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25717] [data modyf: 15-10-2020 12:23]
[4] Realizacja prawa do pracy osób niepełnosprawnych / Renata Maciejewska, 2018. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 19, z. 9, cz. 2, 171--183, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: people with disabilities, right to work
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23718] [data modyf: 22-02-2019 11:10]
[5] Teoria umysłu a awersja do nierówności - projekt badania z wykorzystaniem gry ultimatum z udziałem osób ze spektrum zaburzeń autystycznych / Adrianna Grabizna, Renata Maciejewska, Marta Moczulska, 2017. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2, 85--99, ISSN: 2451-1420, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: awersja do nierówności, gra ultimatum, spektrum zaburzeń autystycznych, teoria umysłu
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22628] [data modyf: 30-05-2018 10:26]
[6] Employee Anomie in the Organization / Renata Maciejewska, 2016. Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia Vol. 41, no. 2, 159--172, ISSN: 2300-7540, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: anomia, anomia pracownicza, anomie, management, organizacja, organization, work anomie, zarządzanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.17951/i.2016.41.2.159
[AWCZ-21813] [data modyf: 19-10-2017 09:32]
[7] Rynek pracy w przygranicznym subregionie województwa lubelskiego / Wiesław Warzecha, Renata Maciejewska(*), Józef Styk, 2009. Roczniki Nauk Społecznych T. 1(37), 139--169 summ.
Słowa kluczowe: bezrobocie, economic subjects, employers, labor market, podmioty gospodarcze, pracodawcy, rynek pracy, sfera zatrudnienia, sphere of employment, sub-region, subregion, unemployment
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18914] [data modyf: 28-03-2015 12:23]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jakość życia oraz formy wsparcia społecznego pracujących osób niepełnosprawnych na Lubelszczyźnie / Renata Maciejewska(*) // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2014, Nr 179, s. 114--125, ISSN: 2083-8611, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10140] [data modyf: 25-01-2016 09:18]
[2] Sytuacja życiowa oraz formy pomocy bezdomnym kobietom na Lubelszczyźnie / Renata Maciejewska(*) // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2011, Nr 239, s. 150--161, ISSN: 1899-3192, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: bezdomność, bezdomność kobiet, dysfunkcjonalność rodziny, homelessness, homelessness of woman, problems of family,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10139] [data modyf: 28-03-2015 13:48]
[3] Przemiany rodziny wiejskiej / Renata Maciejewska // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2010, Nr 146, s. 165--185, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: rodzina wiejska, socjologia wsi, struktura rodziny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10141] [data modyf: 28-03-2015 13:21]
[4] Przemiany świadomości zdrowotnej rolników w województwie lubelskim / Renata Maciejewska // W: Roczniki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji. Socjologia .- 2008, nr 1, s. 198--209 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-10142] [data modyf: 30-03-2015 15:55]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania domów pomocy społecznej w Polsce, 2016. Sławomir Maciejewski, Renata Maciejewska // W: Právní ROZPRAVY 2016 : mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - teorie, vývoj, praxe práva. Hradec Králové, Czechy Hradec Králové : Magnanimitas, 2016, R. VI, s. 450--460, ISBN: 9788087952139
Słowa kluczowe: domy pomocy społecznej, pomoc społeczna, social assistance, social welfare homes

Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22107] [data modyf: 08-04-2016 13:59]
[2] Work activity of the homeles, 2015. Renata Maciejewska // W: Díâl''níst'' organív publíčnoi vladi šodo zabezpečennâ stabíl''ností ta bezpeki susíl"stva. Sumi, Ukraina Sumi : Sumis"kiju deržavnij uníversitet, 2015, s. 203--205
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21820] [data modyf: 27-07-2015 15:26]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii / (Red.) Elena Mieszajikina, Renata Maciejewska(*) .- Lublin : Wyzsza Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2012, 297 s. .- ISBN: 9788360617342 .- [cz. 1 red. nauk. Elena Mieszajikina, cz. 2 red nauk. Renata Maciejewska]
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5302] [data modyf: 28-03-2015 13:13]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski