System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Olaf Włodkowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 39 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Leksykon prawa karnego skarbowego. 100 podstawowych pojęć, 2020. Olaf Włodkowski, Warszawa : C.H. Beck 192 s. , ISBN: 9788381987615, bibliogr.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15538] [data modyf: 03-11-2020 14:16]
[100] [1]
[2] Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo, 2020. Agnieszka Kania - Chramęga, Olaf Włodkowski Wyd. 2, Warszawa : Difin 302 s. , ISBN: 9788380855915, bibliogr.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15539] [data modyf: 03-11-2020 14:32]
[50] [0,5]
[3] Prawo karne skarbowe : schematy, tabele, komentarze, orzecznictwo, testy, kazusy : stan prawny na 1 października 2018 r., 2018. Olaf Włodkowski Wyd. 3 zaktual., uzup. i popr., Warszawa : Wolters Kluwer 388 s. (Seria Akademicka), ISBN: 9788381600705,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14767] [data modyf: 30-05-2019 17:26]
[100] [1]
[4] Postępowanie karne : kazusy z rozwiązaniami, 2017. Magdalena Błaszyk, Katarzyna Dudka, Magdalena Mościcka-Podstawka, Hanna Paluszkiewicz, Rafał Skowron, Olaf Włodkowski ; red. nauk. Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz., Warszawa : Wolters Kluwer Polska 170 s. (Seria Akademicka), ISBN: 9788381074964,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13830] [data modyf: 29-05-2019 18:06]
[29] [0,29]
[5] Prawo karne materialne : część ogólna : kazusy i zadania problemowe : orzecznictwo, 2017. Agnieszka Kania - Chramęga, Olaf Włodkowski, Warszawa : Difin 271 s. , ISBN: 9788380853348,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13745] [data modyf: 29-05-2019 11:48]
[50] [0,5]
[6] Prawo karne materialne. Część szczególna. Kazusy i zadania problemowe, orzecznictwo, 2017. Agnieszka Kania - Chramęga, Olaf Włodkowski, Warszawa : Difin 223 s. , ISBN: 9788380854543,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13838] [data modyf: 28-05-2019 18:20]
[50] [0,5]
[7] Kodeks karny skarbowy : praktyczny komentarz z orzecznictwem, 2016. Sebastian Kowalski, Olaf Włodkowski, Warszawa : Difin 423 s. , ISBN: 9788380852211, .- Uwzględnia zmiany planowane na 1 stycznia 2017 r.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13400] [data modyf: 25-11-2016 10:13]
[8] Prawo karne skarbowe : Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy, 2016. Olaf Włodkowski, Warszawa : Wolters Kluwer SA 372 s. , ISBN: 9788326497292,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13106] [data modyf: 26-11-2018 11:15]
[9] Przepisy karne ustawy o rachunkowości, 2012. Olaf Włodkowski(*), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business 323 s. (Monografie Lex), ISBN: 9788326415609,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13244] [data modyf: 06-09-2016 11:54]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Z problematyki odpowiedzialności karnej za przestępstwa bilansowe z art. 79 pkt. 8-10 ustawy o rachunkowości. Zagadnienia wybrane, Olaf Włodkowski
// W: Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2019 : zagadnienia wybrane, 2020. / red. H. Paluszkiewicz . T. 3, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 18), s. 67--80, ISBN: 9788378424260
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21810] [data modyf: 04-12-2020 14:06]
[20] [1]
[2] System kar dyscyplinarnych w ustawach o służbach mundurowych. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda, Olaf Włodkowski
// W: Sankcje dyscyplinarne w służbach mundurowych, 2019. / red. W. Kozielewicz, P. Jóźwiak, Piła : Wydaw. Szkoły Policji w Pile (Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego Nr 8), s. 53--64, ISBN: 9788388360800
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20955] [data modyf: 25-06-2019 08:26]
[20] [1]
[3] Typ przepołowiony jako problem legislacyjny - uwagi na tle zmian wprowadzonych ustawami nowelizującymi Kodeks wykroczeń, Olaf Włodkowski
// W: Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017 : zagadnienia wybrane, 2019. / red. H. Paluszkiewicz . T. 2, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 11), s. 55--68, ISBN: 9788378423829
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21077] [data modyf: 20-09-2019 09:54]
[20] [1]
[4] Zmiany normatywne w obrębie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych stypizowanych w art. 62 KKS, Olaf Włodkowski
// W: Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, 2019. / red. S. Kowalski, H. Paluszkiewicz, O. Włodkowski, Warszawa : C.H. Beck, s. 39--53, ISBN: 9788381581615
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20660] [data modyf: 31-05-2019 12:11]
[20] [1]
[5] Zmiany w prawie karnym skarbowym - uwagi na tle ostatnich nowelizacji, Hanna Paluszkiewicz, Olaf Włodkowski
// W: Proces karny w dobie przemian : przebieg postępowania, 2018. / red. S. Steinborn, K. Woźniewski, Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, s. 549--562, ISBN: 9788378656548
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20577] [data modyf: 30-05-2019 16:57]
[10] [0,5]
[6] Z problematyki zmian w polskim materialnym prawie karnym skarbowym w latach 2015-2017 (zagadnienia wybrane), Olaf Włodkowski
// W: Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017, 2017. / red. H. Paluszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 7), s. 139--166, ISBN: 9788378423171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20101] [data modyf: 28-05-2019 18:32]
[20] [1]
[7] Prawo pokrzywdzonego do uzyskania informacji w toczącym się postępowaniu karnym w świetle ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego z 27 września 2013 roku oraz dokumentów międzynarodowych, Olaf Włodkowski
// W: Realizacja zasady kontradyktoryjności w polskim procesie karnym - wybrane zagadnienia, 2015. / pod red. J. Żylińskiej, M. Filipowskiej-Tuthill, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodakowskiej, s. 13--44, ISBN: 9788362250349
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18118] [data modyf: 06-09-2016 10:34]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Skutek zmiany minimalnego wynagrodzenia dla przyjęcia kwalifikacji prawnej czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe. Glosa do wyroku SN z 29.11.2017, V KK 229/17 / Olaf Włodkowski, 2019. Monitor Podatkowy, nr 8, 46--51, ISSN: 1231-1855, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24827] [data modyf: 15-01-2020 10:06]
[20] [1]
[2] Środki oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń (uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda) / Olaf Włodkowski, 2019. Monitor Podatkowy, nr 14, 765--771, ISSN: 1231-1855, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24828] [data modyf: 15-01-2020 10:09]
[20] [1]
[3] Zmiany w materialnym i procesowym prawie wykroczeń, materialnym prawie karnym oraz ustawie o Policji / Olaf Włodkowski, 2019. Monitor Prawniczy, nr 1, 13--18
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23967] [data modyf: 08-10-2019 14:08]
[5] [1]
[4] Domniemania prawne związane z orzekaniem środka karnego przepadku korzyści majątkowej za przestepstwo skarbowe po zmianach - uwagi na tle nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego z 23.3.2017 r. / Olaf Włodkowski, 2018. Monitor Podatkowy: Podatki. Rachunkowość. Prawo Gospodarcze, nr 1, 25--30, ISSN: 1231-1855, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22875] [data modyf: 18-06-2018 14:46]
[5] [1]
[5] Karnoprawne konsekwencje wystawienia w sposób nierzetelny faktury, rachunku lub posłużenia się takim dokumentem na gruncie przepisów Kodeksu karnego skarbowego po zmianach (uwagi krytyczne na tle nowelizacji z 1.12.2016r.) / Olaf Włodkowski, 2017. Monitor Prawniczy, nr 23, 1245--1252, ISSN: 1230-6509, tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22233] [data modyf: 17-01-2018 11:47]
[7] [1]
[6] "Odpowiednie" stosowanie znowelizowanych przepisów Części ogólnej Kodeksu karnego na gruncie Kodeksu karnego skarbowego / Sebastian Kowalski, Olaf Włodkowski, 2016. Monitor Prawniczy, nr 6, 301--307, ISSN: 1230-6509, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20063] [data modyf: 18-06-2018 15:18]
[7] Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych (art. 79 pkt 1-5 uor) / Olaf Włodkowski, 2016. Rachunkowość, nr 4, 22--26, ISSN: 0481-5475,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20065] [data modyf: 17-05-2016 14:05]
[8] Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach o przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowe za rok 2014 / Olaf Włodkowski, 2016. Prokuratura Krajowa, nr 1, 117--136, ISSN: 1233-2577, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20064] [data modyf: 17-05-2016 13:05]
[9] Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2013 r., sygn. III KK 285/13 / Olaf Włodkowski, 2015. Prokuratura Krajowa, nr 6, 164--174, ISSN: 1233-2577, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20322] [data modyf: 05-09-2016 15:17]
[10] Postępowanie kontrolne prowadzone na podstawie rozdziału 3 ustawy o kontroli skarbowej a art. 83 § 1 KKS : Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.4.2014 r., V KK 354/131 / S. Kowalski, Olaf Włodkowski, 2015. Monitor Podatkowy, nr 6, 46--50, ISSN: 1231-1855, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20323] [data modyf: 06-09-2016 12:32]
[11] O przestępstwach skarbowych i wykroczeniach skarbowych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin ? polemicznie / Olaf Włodkowski(*), Sebastian Kowalski, 2014. Prokuratura Krajowa, nr 2, 103--113, ISSN: 1233-2577, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20325] [data modyf: 06-09-2016 12:19]
[12] Obowiązek informowania pokrzywdzonego o przysługujących mu uprawnieniach i o ciążących obowiązkach - uwagi na tle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 27.9.2013r / Olaf Włodkowski(*), 2014. Monitor Prawniczy, nr 12, 627--632, ISSN: 1230-6509,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20327] [data modyf: 06-09-2016 12:47]
[13] Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach karnych skarbowych za rok 2013 / Olaf Włodkowski(*), 2014. Prokuratura Krajowa, nr 10, 123--144, ISSN: 1233-2577, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20324] [data modyf: 06-09-2016 12:07]
[14] Przepisy karne ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - uwagi de lege lata i propozycje de lege ferenda / Olaf Włodkowski(*), 2014. Monitor Prawa Pracy, nr 2, 74--79, ISSN: 1731-8165,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20328] [data modyf: 06-09-2016 14:53]
[15] Wypadek mniejszej wagi w Kodeksie karnym skarbowym / Olaf Włodkowski(*), 2014. Monitor Podatkowy, nr 7, 23--29, ISSN: 1231-1855, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20326] [data modyf: 06-09-2016 12:35]
[16] Nowe uregulowanie zawieszenia biegu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda) / Olaf Włodkowski(*), Sebastian Kowalski, 2013. Monitor Podatkowy, nr 11, 17--21, ISSN: 1231-1855,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20510] [data modyf: 19-10-2016 11:42]
[17] Reguła wyłączności polskiego ustawodawstwa karnego skarbowego w zakresie typizacji czynu zabronionego jako "przestępstwa skarbowego" lub "wykroczenia skarbowego" / Olaf Włodkowski(*), 2013. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. 75, z. 2, 123--138, ISSN: 0035-9629, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23380] [data modyf: 30-11-2018 09:22]
[18] Wątpliwości w sprawie zgodności przepisów karnych transponujących art. 9-10 dyrektywy 2009/WE z prawem krajowym / Olaf Włodkowski(*), 2013. Europejski Przegląd Sądowy, nr 8, 15--23, ISSN: 1895-0396, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20511] [data modyf: 19-10-2016 12:02]
[19] Krytycznie o nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego z 8.4.2012r. / Olaf Włodkowski(*), Sebastian Kowalski, 2012. Monitor Prawniczy, nr 21, 1142--1146, ISSN: 1230-6509,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-20509] [data modyf: 19-10-2016 10:48]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rola wskaźnika bazowego minimalnego wynagrodzenia w Kodeksie karnym skarbowym / Olaf Włodkowski(*) // W: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No. 3439) .- 2012, T. 28, s. 325--343, ISSN: 2084-5065,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-10400] [data modyf: 06-09-2016 14:53]
[2] Znaczenie słowniczka tekstu aktu prawnego na przykładzie Kodeksu karnego skarbowego / Olaf Włodkowski(*) // W: Przegląd Prawa i Administracji - (Acta Universitatis Wratislaviensis) .- 2012, No. 91, s. 95--116, ISSN: 0137-1134, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10420] [data modyf: 19-10-2016 11:43]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego / (Red.) Sebastian Kowalski, Hanna Paluszkiewicz, Olaf Włodkowski .- Warszawa : C.H.Beck, 2019, 299 s. .- ISBN: 9788381581615
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5787] [data modyf: 31-05-2019 12:59]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym / / Katarzyna Rydz-Sybilak .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego , 2014 (Rec.) Olaf Włodkowski // Państwo i Prawo .- 2016, nr 1, s. 111--114
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski