System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Łukasz Augustowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: ekonomia i finanse (100 %)
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 21 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ecological innovations in agricultural production as a pro-development factor of the economy, Magdalena Graczyk, Piotr Kułyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Łukasz Augustowski
// W: Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018. , Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo (MAPE 2018 Vol. 1, iss. 1), s. 603--612, ISBN: 9788365265258
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.2478/mape-2018-0076   (pkt: 20)
[WZCZ-21067] [data modyf: 19-09-2019 08:59]
[7,1] [0,36]
[2] Zrównoważony rozwój transportu miejskiego na przykładzie miasta Zielona Góra, Łukasz Augustowski, Zbigniew Binek
// W: Współczesne trendy w logistyce : Zrównoważony rozwój, 2017. / pod red. Krzysztofa Witkowskiego, Katarzyny Huk i Agnieszki Perzyńskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 23--35, ISBN: 9788394467227
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19295] [data modyf: 04-06-2019 12:02]
[14,2] [0,71]
[3] Analiza konwergencji wydatków rządowych wybranych państw strefy euro i Polski w latach 1995-2015, Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski
// W: Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, 2016. / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski, Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 247--255, ISBN: 9788363856212
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18197] [data modyf: 05-10-2016 13:00]
[4] Synchronizacja cykli koniunkturalnych w obliczu kryzysu finansowego, Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski
// W: Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, 2016. / red. Z. Binek, P. Szudra, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, s. 203--14, ISBN: 9788394535209
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18027] [data modyf: 07-07-2016 11:05]
[5] The influx of greenfield foreign direct investments into Poland and the efficiency of Polish labor market in the time of economic crisis, Łukasz Augustowski, Waldemar Sługocki
// W: Studies of economic and social processes : dilemmas of economic development of Poland and the European Union, 2016. / ed. J. Babiak, Poznań - Środa Wlkp. : The Great Poland University of Social and Economics, s. 111--124, ISBN: 9788392893493
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19444] [data modyf: 20-10-2017 12:31]
[6] Wpływ czynników rynkowych na dochody indywidualnych gospodarstw rolnych, Łukasz Augustowski
// W: Otoczenie organizacyjne a uwarunkowania społeczno-gospodarcze, 2016. / red. nauk. J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła, Katowice : Wydaw. Naukowe SOPHIA, s. 41--48, ISBN: 9788365357403
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18195] [data modyf: 05-10-2016 12:27]
[7] Związek między posiadaniem wykształcenia a posiadaniem pracy w województwie lubuskim, Łukasz Augustowski
// W: Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju, 2016. / pod red. Waldemara Sługockiego, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 109--121, ISBN: 9788380171275
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18555] [data modyf: 04-01-2017 11:45]
[8] Euro u bram. Wyzwania edukacji ekonomicznej dla polskiej młodzieży, Łukasz Augustowski, Zbigniew Binek
// W: Polska w strefie euro, 2015. / red. nauk. Z. Binek, P. Szudra, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 136--153, ISBN: 9788378421955
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17440] [data modyf: 09-12-2015 18:40]
[9] Euro w oczach polskiej młodzieży, Łukasz Augustowski
// W: Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, 2015. / red. nauk. K. Opolski, J. Górski, Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 489--495, ISBN: 9788363856199
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17436] [data modyf: 11-01-2016 13:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Conditions of the Occurrence of the Environmental Kuznets Curve in Agricultural Production of Central and Eastern European Countries / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski, 2020. Energies Vol. 13, iss. 20, 1--22, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CO2 emission, EKC hypothesis, countries of Central and Eastern Europe, economic determinants, panel data analysis, public goods
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13205478         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25822] [data modyf: 17-11-2020 10:55]
[70] [0,5]
[2] Sustainable Consumption in the Market of Food Production: The Case of Lubuskie Voivodeship / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Łukasz Augustowski, 2020. European Research Studies Journal Vol. 23, iss. 4, 225--240, ISSN: 1108-2976, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: regional economics, rural economics, sustainable consumption
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)
[AWCZ-25821] [data modyf: 17-11-2020 10:47]
[33,33] [0,33]
[3] Convergence of health expenditure in EU 12 and V4 states / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski, 2017. Copernican Journal of Finance & Accounting Vol. 6, no. 2, 33--43, ISSN: 2300-1240, , eISSN: 2300-3065, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: European Union, V4 states, convergence, government expenditure, healthcare
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.12775/15277
[AWCZ-22138] [data modyf: 19-12-2017 11:33]
[3,5] [0,5]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zastosowanie modeli grawitacyjnych dla wybranych zbóż w handlu między UE a USA / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2018, T. 18, z. 4, s. 295--303, ISSN: 2081-6960, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: UE and US, UE i USA, agriculture, bilateral trade, gravity model, handel bilateralny, model grawitacyjny, rolnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.119
[AWI-10738] [data modyf: 01-02-2019 12:39]
[2] Globalna konwergencja czy globalna dywergencja mechanizmów wsparcia rolnictwa? / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2017, T. 104, z. 3, s. 44--53, ISSN: 2353-4362, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PSE indicator, convergence, divergence, dywergencja, konwergencja, support for agriculture, wskaźnik PSE, wsparcie rolnictwa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.22630/RNR.2017.104.3.20
[AWI-10633] [data modyf: 19-12-2017 11:43]
[3] Rozwój regionalny w kierunku trwale równoważonej gospodarki niskoemisyjnej / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Progress in Economic Sciences : Czasopismo Naukowe Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile .- 2017, Nr 4, s. 69--83, ISSN: 2300-4088, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: CO2 emissions, emisja CO2, gospodarka niskoemisyjna, low-carbon economy, rozwój społecznie zrównoważony, sustainable development,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.14595/PES/04/005
[AWI-10535] [data modyf: 01-08-2017 12:23]
[4] Wpływ wydatków rządowych na konsumpcję gospodarstw domowych w krajach V4 / Łukasz Augustowski, Zbigniew Binek // W: Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze .- 2017, nr 7, s. 19--27, ISSN: 2391-7830, , eISSN: 2545-3661, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Grupa Wyszehradzka, Visegrad Group, consumption, government expenditures, konsumpcja, wydatki rządowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10584] [data modyf: 03-11-2017 10:11]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Spatial Diversity of The Growth of Organic Farming in Poland, 2020. Łukasz Augustowski, Piotr Kułyk, Mariola Michałowska // W: 34th International-Business-Information-Management-Association Conference - IBIMA 2019 : VISION 2025: Education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage. Madrid, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, s. 14632--14640, ISBN: 9780999855140
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23738] [data modyf: 23-11-2020 10:34]
[23,33] [0,33]
[2] Spatial Transfer of Economic Value For The Purpose of Estimating the Utility Value of Water in Poland, 2019. Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 4322--4328, ISBN: 9780999855126
Słowa kluczowe: economic value, public goods, transfer of benefits

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23518] [data modyf: 13-01-2020 15:02]
[35] [0,5]
[3] Global Convergence or Global Divergence of Agricultural Total Support Estimate Index?, 2018. Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4963--4971, ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23052] [data modyf: 28-01-2020 10:09]
[35] [0,5]
[4] The Issue of CO2 Emissions in the Context of Sustainable Development - a Regional Approach with the Example of Poland, 2018. Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski // W: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 2212--2221, ISBN: 9780999855119
Słowa kluczowe: CO2 reduction, Lubuskie voivodship, sustainable development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23374] [data modyf: 28-01-2020 10:05]
[35] [0,5]
[5] Local development toward permanently sustainable low emission economy, 2017. Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski, Anna Mróz // W: Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy : Economics. Toruń, Polska Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society, 2017, s. 277--287, ISBN: 9788365605061
Słowa kluczowe: CO2 reduction, Lubuskie province, sustainable development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22778] [data modyf: 29-08-2018 10:01]
[0] [0]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski