System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Sebastian Kowalski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 30 pozycji bibliograficznych
25 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych, 2019. Sebastian Kowalski, Warszawa : C.H. Beck 430 s. (Krótkie Komentarze Becka), ISBN: 9788381981521,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15264] [data modyf: 14-01-2020 14:32]
[100] [1]
[2] Wykroczenia przeciwko prawom pracownika : postępowanie mandatowe : komentarz do art. 281-283 KP i art. 17, 95-102a KPW, 2018. Sebastian Kowalski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck 179 s. (Krótkie Komentarze Becka), ISBN: 9788381289207,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14781] [data modyf: 30-05-2019 14:46]
[100] [1]
[3] Kodeks karny skarbowy : praktyczny komentarz z orzecznictwem, 2016. Sebastian Kowalski, Olaf Włodkowski, Warszawa : Difin 423 s. , ISBN: 9788380852211, .- Uwzględnia zmiany planowane na 1 stycznia 2017 r.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13400] [data modyf: 25-11-2016 10:13]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wykroczenia a wykroczenia skarbowe - stan obecny i perspektywa zmian, Sebastian Kowalski
// W: Reforma prawa wykroczeń. Tom II, 2020. / red. P. Daniluk, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, s. 409--430, ISBN: 9788381984188
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21739] [data modyf: 26-10-2020 11:49]
[20] [1]
[2] Faktura jako przedmiot bezpośredniego działania sprawcy czynu zabronionego stypizowanego w art. 271a § 1 KK, Sebastian Kowalski
// W: Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, 2019. / red. S. Kowalski, H. Paluszkiewicz, O. Włodkowski, Warszawa : C.H. Beck, s. 55--66, ISBN: 9788381581615
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20658] [data modyf: 31-05-2019 12:11]
[20] [1]
[3] Pozakodeksowe prawo wykroczeń : zagadnienia szczególne, Sebastian Kowalski
// W: Reforma prawa wykroczeń, 2019. / red. P. Daniluk . T. 1, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, s. 610--674, ISBN: 9788381583138
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20676] [data modyf: 31-05-2019 12:15]
[20] [1]
[4] Przepadek przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy przestępstwa - wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, Sebastian Kowalski
// W: Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017 : zagadnienia wybrane, 2019. / red. H. Paluszkiewicz . T. 2, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 11), s. 89--100, ISBN: 9788378423829
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21079] [data modyf: 20-09-2019 10:07]
[20] [1]
[5] Obowiązek ustalenia istnienia stosunku pracy przez organ postępowania karnego, Sebastian Kowalski
// W: Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego : teraźniejszość i przyszłość : księga jubileuszowa profesora Zdzisława Kubota, 2018. / red. T. Kuczyński, A. Jabłoński, Warszawa : Difin, s. 115--125, ISBN: 9788380857087
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20579] [data modyf: 30-05-2019 14:48]
[20] [1]
[6] Utrwalenie czynności wyjaśniających w formie notatki urzędowej, Sebastian Kowalski
// W: Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego, 2018. / red. A. Mezglewski, M. Skwarzyński, Lublin : Wydaw. KUL, s. 41--54, ISBN: 9788380616264
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20700] [data modyf: 30-05-2019 15:52]
[20] [1]
[7] Wpływ ustalenia istnienia stosunku pracy w postępowaniach dotyczących czynów zabronionych lub w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wyrok w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy, Jarosław Błaszczak, Sebastian Kowalski
// W: Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia, 2018. / red. nauk. Z. Kubot, S. Kowalski, Warszawa : Wolters Kluwer Polska (Monografie), s. 178--211, ISBN: 9788381246392
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20244] [data modyf: 30-05-2019 17:58]
[14,2] [0,71]
[8] Wykroczenia związane z nieujawnieniem nawiązania stosunku pracy, Sebastian Kowalski
// W: Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia, 2018. / red. nauk. Z. Kubot, S. Kowalski, Warszawa : Wolters Kluwer Polska (Monografie), s. 149--177, ISBN: 9788381246392
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20243] [data modyf: 30-05-2019 17:58]
[20] [1]
[9] Uwagi o nowelizacji przepisów dotyczących postępowania w sprawie o wydanie wyroku łącznego, Sebastian Kowalski
// W: Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017, 2017. / red. H. Paluszkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 7), s. 127--138, ISBN: 9788378423171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20100] [data modyf: 28-05-2019 18:32]
[20] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Czyny zabronione dotyczące opłat egzekucyjnych w Kodeksie karnym skarbowym / Sebastian Kowalski, 2020. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, nr 1, 19--34 bibliogr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24953] [data modyf: 17-02-2020 14:34]
[5] [1]
[2] Oświadczenie majątkowe komornika sądowego - zagadnienie właściwego określenia wzoru formularza / Sebastian Kowalski, 2020. Przegląd Prawa Egzekucyjnego, nr 8, 61--86 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25744] [data modyf: 26-10-2020 11:52]
[5] [1]
[3] Przepisy karne w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych / Sebastian Kowalski, 2020. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3, 19--32, ISSN: 0137-7264, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-25766] [data modyf: 30-10-2020 12:21]
[20] [1]
[4] Criminal-law qualification of failure to pay social insurance contributions / Sebastian Kowalski, 2019. Ius Novum, nr 3, 57--77, ISSN: 1897-5577, , eISSN: 2545-0271, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: contributions, criminal liability, odpowiedzialność karna, offence, płatnik składek, składki, social insurance, social insurance contribution payer, ubezpieczenia społeczne, wykroczenie
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24533] [data modyf: 06-11-2019 13:43]
[20] [1]
[5] Postępowanie wykroczeniowe w sprawach dotyczących pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową / Sebastian Kowalski, 2019. Przegląd Prawa i Administracji (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis) No. 118, 167--182, ISSN: 0137-1134, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: criminal liability, inspektor pracy, odpowiedzialność karna, offence, postępowanie wykroczeniowe, proceedings in petty off ence cases, work inspector, wykroczenie
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.19195/0137-1134.118.9
[AWCZ-24825] [data modyf: 14-01-2020 14:17]
[40] [1]
[6] Uwagi o karnoprawnych kwalifikacjach wystawienia faktury w sposób nierzetelny / Sebastian Kowalski, 2019. Państwo i Prawo, nr 2, 87--102, ISSN: 0031-0980, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: attesting an untruth, crime, faktura, fiscal offence, invoice, poświadczenie nieprawdy, przestępstwo, przestępstwo skarbowe
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)
[AWCZ-23939] [data modyf: 08-10-2019 11:19]
[70] [1]
[7] Przepisy karne w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre dni / Sebastian Kowalski, 2018. Monitor Prawniczy, nr 10, 522--526, ISSN: 1230-6509, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ban on trade, naruszenie praw pracownika, penal labour law, prawo karne pracy, violation of employee's rights, zakaz handlu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22872] [data modyf: 18-06-2018 14:59]
[7] [1]
[8] Statutory limits to penalty for misdemeanours against the provisions of the act on employment promotion and labour market institutions / Sebastian Kowalski, 2018. Ius Novum, nr 3, 53--69, ISSN: 1897-5577, , eISSN: 2545-0271, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Fundusz Pracy, Labour Fund, employment, misdemeanour, out-of-code misdemeanours, penal sanction, promocja zatrudnienia, promotion, sankcja karna, wykroczenia pozakodeksowe, wykroczenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.26399/iusnovum.v12.3.2018.23/s.kowalski
[AWCZ-23260] [data modyf: 05-11-2018 14:56]
[11] [1]
[9] Fałsz materialny i intelektualny faktury na tle lutowej nowelizacji Kodeksu karnego / Sebastian Kowalski, 2017. Monitor Podatkowy, nr 8, 11--17, ISSN: 1231-1855, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: amendment, dishonest invoices, intellectual falsity, invoice, material falsity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22119] [data modyf: 18-12-2017 09:11]
[5] [1]
[10] Karne prawo - charakter prawny przestępstwa niealimentacji / Sebastian Kowalski, 2017. Orzecznictwo Sądów Polskich R. 61, z. 5, 59--73, ISSN: 0867-1850, summ.
Słowa kluczowe: a string of offences, ciąg przestępstw, collective offence, permanent offence, persevering, przestępstwo trwałe, przestępstwo zbiorowe, uporczywość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21497] [data modyf: 23-06-2017 12:14]
[11] [1]
[11] Przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe udaremnienia lub utrudniania wykonania czynności służbowej / Sebastian Kowalski, 2017. Przegląd Podatkowy, nr 5, 50--55, ISSN: 0867-7514, summ.
Słowa kluczowe: czynności służbowe, fiscal offence, kontrola, official duties, organy podatkowe, przestępstwo skarbowe, tax authorities
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21446] [data modyf: 02-06-2017 11:46]
[6] [1]
[12] "Odpowiednie" stosowanie znowelizowanych przepisów Części ogólnej Kodeksu karnego na gruncie Kodeksu karnego skarbowego / Sebastian Kowalski, Olaf Włodkowski, 2016. Monitor Prawniczy, nr 6, 301--307, ISSN: 1230-6509, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20063] [data modyf: 18-06-2018 15:18]
[13] Skutki popadnięcia płatnika w trudności finansowe na tle odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe niewpłacenia w terminie pobranego podatku / Sebastian Kowalski, 2016. Monitor Podatkowy, nr 12, 17--22, ISSN: 1231-1855, summ.
Słowa kluczowe: input tax, socially harmful act, tax fraud
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-21212] [data modyf: 29-03-2017 13:35]
[14] Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 24 czerwca 2015 r., II PK 189/14; art. 22 § 1 k.p. Glosa / Sebastian Kowalski, 2016. Orzecznictwo Sądów Polskich, z. 9, 1260--1264, ISSN: 0867-1850, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20604] [data modyf: 25-11-2016 10:03]
[15] Z orzecznictwa sądów administracyjnych / Sebastian Kowalski, 2016. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 10, 36--39, ISSN: 0032-6186, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: administrative decision, decyzja administracyjna, employment relationship, inspektor pracy, labour inspector, stosunek pracy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20603] [data modyf: 25-11-2016 09:51]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego / (Red.) Sebastian Kowalski, Hanna Paluszkiewicz, Olaf Włodkowski .- Warszawa : C.H.Beck, 2019, 299 s. .- ISBN: 9788381581615
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5787] [data modyf: 31-05-2019 12:59]
[2] Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia / (Red.) Zdzisław Kubot, Sebastian Kowalski .- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018, 239 s. .- ISBN: 9788381246392
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5740] [data modyf: 31-05-2019 12:39]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski