System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Joanna Zarębska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 106 pozycji bibliograficznych
19 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym - istota, narzędzia, komunikacja środowiskowa, 2019. Joanna Zarębska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego 372 s. , ISBN: 9788378423799, bibliogr. rys. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14964] [data modyf: 24-05-2019 16:11]
[2] Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim, 2013. Joanna Zarębska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 176 s. , ISBN: 9788378420552, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11435] [data modyf: 26-08-2015 09:25]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zmiany w gospodarce odpadami a dążenie do gospodarki o obiegu zamkiętym - przykład polskich organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS, Katarzyna Joachimiak-Lechman, Joanna Zarębska
// W: Elementy zarządzania w zrównoważonym rozwoju i gospodarce o obiegu zamkniętym, 2018. / red. nauk. J. Kulczycka, G. Ginda, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN - Wydawnictwo, s. 103--115, ISBN: 9788362922932
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20634] [data modyf: 23-05-2019 15:49]
[2] Niska emisja a bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce, Janusz Adamczyk, Joanna Zarębska
// W: Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń, 2017. / red. nauk. G. Nakielski, K. Graczyk, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 55--70, ISBN: 9788378423096
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20011] [data modyf: 23-05-2019 15:53]
[3] Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w Polsce, Maciej Dzikuć, Joanna Zarębska, Maria Dzikuć
// W: Bezpieczeństwo w środowisku człowieka : monografia, 2015. / red. nauk. L. E. Shvartsburg, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 176--186, ISBN: 9788364249273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16876] [data modyf: 30-03-2017 12:59]
[4] Ekonomiczne i ekologiczne skutki zagospodarowania odpadów budowlanych w kontekście rozwoju zrównoważonego, Joanna Zarębska, Katarzyna Joachimiak-Lechman
// W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji : jakość i bezpieczeństwo, 2014. / red. J. Sitko, B. Szczęśniak, Gliwice : Publishetr PA NOVA SA., s. 261--282, ISBN: 9788394015015
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16246] [data modyf: 04-08-2015 09:40]
[5] Konwencjonalne i ekologiczne torby handlowe, Joanna Zarębska
// W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji : środowisko i bezpieczeństwo w inżynierii produkcji, 2013. / red. W. Biały, A. Kuboszek, Gliwice : Wydaw. PA NOVA, s. 168--185, ISBN: 9788393784523
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15799] [data modyf: 26-08-2015 14:11]
[6] Zastosowanie Oceny Cyklu Życia (LCA) w procesie składowania odpadów, Joanna Zarębska
// W: Zarządzanie podmiotami prawa : II szkoła naukowa zarządzania, 2013. / red. nauk. T. Zaborowski, Poznań : Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Poznaniu, s. 203--216, ISBN: 9788364249099
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15975] [data modyf: 27-08-2015 09:16]
[7] Evaluation of waste packaging management system in Lubuskie, Joanna Zarębska
// W: Systems supporting production engineering, 2012. / eds W. Biały, J. Kaźmierczak, Gliwice : Publisher PKJS, s. 267--278, ISBN: 9788362652341
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14711] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Recykling jako źródło surowców, Joanna Zarębska
// W: Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych, 2011. / red. J. Kulczycka, E. Pietrzyk-Sokulska, H. Wirth, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, s. 65--75, ISBN: 9788360195796
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13738] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Rewitalizacja lubuskich terenów powojskowych jako przykład eliminacji negatywnych efektów zewnętrznych, Joanna Zarębska, Brygida Cupiał
// W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2010, 2011. / red. nauk. J. Skowronek, Katowice : CBiDGP, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, s. 279--288, ISBN: 978839303190
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13749] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Zrównoważony rozwój turystyki w woj. lubuskim wobec globalnych zagrożeń środowiska, Joanna Zarębska, Brygida Cupiał
// W: Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, 2011. / red. nauk. Z. Tomczonek, J. Prystrom, Warszawa : Difin SA, s. 133--156, ISBN: 9788376415482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14050] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Normy ISO jako systemy wiedzy spersonalizowanej zbiorowo, Joanna Zarębska
// W: Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych : teoria i praktyka, 2010. / red. nauk. K. Graczyk, M. Piotrowska-Trybull, S. Sirko, Warszawa : Wydaw. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, s. 231--241, ISBN: 9788361021162
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11965] [data modyf: 18-05-2010 13:20]
[12] Wdrażanie systemu zarządzania jakością a poprawa jakości usług sektora publicznego, Joanna Zarębska
// W: Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych : Public Management 2010, 2010. / red. W. Kieżun, L. Ciborowski, J. Wołejszo . T. 1, Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, s. 189--197, ISBN: 9788375230949
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12163] [data modyf: 09-08-2010 13:33]
[13] Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych, Joanna Zarębska
// W: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3., 2009. / red. Z. Sadecka i in., Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. s. 165--175, ISBN: 9788374812504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11224] [data modyf: 06-08-2009 11:21]
[14] Komunikat 8 : rewitalizacja jako narzędzie wspomagające rozwój ekoturystyki, Joanna Zarębska
// W: Architektura ekopromocji w turystyce regionu Lubuskiego : biokomunikaty, 2008. / red. Ilona Politowicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 150--172, ISBN: 9788374811460
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10090] [data modyf: 08-05-2008 12:41]
[15] Niesformalizowane instrumenty edukacji ekologicznej stosowane na poziomie szkolnictwa wyższego, Joanna Zarębska
// W: Dylematy rozwoju edukacji w warunkach globalizacji, 2008. / red. D. Fic, Zielona Góra : University of Zielona Góra, s. 91--101, ISBN: 9788374812139
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10419] [data modyf: 18-09-2008 14:37]
[16] Zarządzanie cyklem istnienia wyrobów - dobra praktyka w zakresie wzrostu innowacyjności produktów, Joanna Zarębska
// W: Dobre praktyki prośrodowiskowe jako stymulatory innowacyjności w regionie, 2008. / red. nauk. Magdalena Graczyk, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 73--98, ISBN: 9788374811767
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10290] [data modyf: 17-07-2008 12:09]
[17] Zarządzanie środowiskowe w instytucjach samorządu terytorialnego, Janusz Adamczyk, Joanna Zarębska, Leszek Kaźmierczak-Piwko
// W: Samorząd terytorialny w krajach Unii Europejskiej, 2007. / red. K. Gomółka, Elbląg : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 110--117, ISBN: 97883925221303
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9527] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Implementacja idei rewitalizacji miast jako element strategii rozwoju lokalnego, Joanna Zarębska, Brygida Cupiał
// W: Zrównoważony rozwój regionalny w Unii Europejskiej, 2006. / red. M. Dudek, Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 199--207, ISBN: 8360357013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9140] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] LCA jako instrument edukacji ekologicznej niesformalizowanej, Joanna Zarębska
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 51--60, ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8472] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Bilans ekologiczny a LCA w świetle norm serii ISO 14000, Joanna Zarębska
// W: Kapitał - informacja - jakość, 2005. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 155--162, ISBN: 8389712660
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7714] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Implementacja LCA w porównawczej ocenie ekologicznej wyrobów, Joanna Zarębska
// W: Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych : problemy praktyki, 2005. / red. M. Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 237--245, ISBN: 838971275X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7496] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Zastosowanie wyników LCA do oceny proekologicznej przedsiębiorstwa a możliwości dofinansowania inwestycji ochrony środowiska, Joanna Zarębska, Dominika Bandelak-Rosłonkiewicz
// W: Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie, 2005. / red. T. Pindór, Białystok : Wydaw. Ekonomia i Środowisko, s. 258--264, ISBN: 8388771647
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8240] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Ekologiczne strategie marketingowe, Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska
// W: Ekologizacja zarządzania firmą - zielone zarządzanie, 2000. / red. S. Czaja, Wrocław : Wydaw. I-BiS (Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" 26), s. 107--117, ISBN: 8385773355
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6219] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Changes in waste packaging management and implementation to achieve a circular economy - polish case study / Joanna Zarębska, Berenika Lewicka, 2020. Acta Innovations, no. 34, 50--57, ISSN: 2300-5599, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.32933/ActaInnovations.34.5
[AWCZ-25062] [data modyf: 24-03-2020 11:50]
[2] Eco-innovations in Poland - the extent of changes, development and barriers / Joanna Zarębska, Iwona Żabińska, Andrzej Zarębski, 2019. Scientific Papers of the Silesian University of Technology. Organization and Management Series, No. 135, 245--256, ISSN: 1641-3466, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: circular economy, innovation, recycling waste, reduce energy consumption
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.29119/1641-3466.2019.135.19
[AWCZ-24578] [data modyf: 15-11-2019 08:15]
[3] Positive energy practice in Lubuskie District - a case study / Joanna Zarębska, Andrzej Zarębski, Janusz Adamczyk, 2019. IOP Conference Series : Earth and Environmental Science Vol. 214, 1--11, ISSN: 1755-1307, , eISSN: 1755-1315, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1088/1755-1315/214/1/012027         Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-23610] [data modyf: 08-10-2019 11:34]
[4] Edukacja ekologiczna wobec wyzwań gospodarki o obiegu zamknietym / Joanna Zarębska, Andrzej Zarębski, 2018. General and Professional Education, no. 2, 28--34, ISSN: 2084-1469, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: circular economy, cleaner technologies, recycling, sustainable development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.26325/genpr.2018.2.5
[AWCZ-23381] [data modyf: 30-11-2018 09:50]
[5] Edukacja ekologiczna osób starszych w kontekście koncepcji lifelong learning / Monika Michalska, Joanna Zarębska, 2017. General and Professional Education, no. 3, 40--47, ISSN: 2084-1469, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: environmental education, formal, lifelong learning, non-formal and informal education
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.26325/genpr.2017.3.8
[AWCZ-22563] [data modyf: 28-03-2018 14:16]
[6] Gospodarka o obiegu zamkniętym drogą do zrównoważonego rozwoju / Joanna Zarębska, 2017. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 6, iss. 7, 286--295, ISSN: 2391-9361, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ISO 14063:2006, circular economy, cykl życia wyrobu, gospodarka okrężna, life cycle product, recycling, recykling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21611] [data modyf: 29-08-2017 09:10]
[7] Circular economy - the role of the Environmental Life Cycle Assessment, opportunities, barriers and challenges / Joanna Zarębska, Katarzyna Joachimiak-Lechman, 2016. Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics, nr 1, 5--9, ISSN: 2083-6422, bibliogr. wykr. summ. www.jorl.eu
Słowa kluczowe: Environmental Life Cycle Assessment LCA, circular economy, community recycling, waste management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19866] [data modyf: 29-02-2016 10:26]
[8] Ecological innovations as a chance for sustainable development - directions and obstacles in their implementation / Joanna Zarębska, Monika Michalska, 2016. Management Vol. 20, no. 2, 49--64, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: zielone miejsca pracy, eco-innovative products (ecologically innovative products), ekoinnowacyjne produkty, environmental management, green jobs, sustainable development, zarządzanie środowiskowe, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0050
[AWCZ-20797] [data modyf: 05-01-2017 11:18]
[9] Gospodarka o obiegu zamkniętym - rola LCA, szanse, bariery, wyzwania / Joanna Zarębska, Katarzyna Joachimiak-Lechman, 2016. Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics, nr 1, 41--45, ISSN: 2083-6422, bibliogr. wykr. summ. www.jorl.eu
Słowa kluczowe: Life Cycle Assessment LCA, circular economy, community recycling, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami, społeczeństwo recyklingu, waste management, środowiskowa ocena cyklu życia LCA
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19867] [data modyf: 29-02-2016 10:33]
[10] Life cycle assessment of energy generation in Poland / Łukasz Lelek, Joanna Kulczycka, Anna Lewandowska, Joanna Zarębska, 2016. International Journal of Life Cycle Assessment Vol. 21, no. 1, 1--14, ISSN: 0948-3349, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: LCA, LCI data, Poland, energy generation, environmental impacts, fossil fuels
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1007/s11367-015-0979-3         Cytowania wg Scopus: 24 [26-10-2020]
[AWCZ-19586] [data modyf: 27-04-2016 11:54]
[11] Wpływ edukacji ekologicznej na wzrost ekoinnowacji / Joanna Zarębska, Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Julian Jakubowski, 2016. General and Professional Education, no. 3, 57--65, ISSN: 2084-1469, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cleaner production, eco-innovation, smart growth, sustainable development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20364] [data modyf: 19-09-2016 15:16]
[12] Between full LCA and energy certification methodology - a comparison of six methodological variants of buildings environmental assessment / Anna Lewandowska, Andrzej Noskowiak, Grzegorz Pajchrowski, Joanna Zarębska, 2015. International Journal of Life Cycle Assessment Vol. 20, no. 1, 9--22, ISSN: 0948-3349, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Buildings, Energy certification, Environmental impact, Life cycle, Simplifications
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s11367-014-0805-3         Cytowania wg Scopus: 23 [26-10-2020]
[AWCZ-18532] [data modyf: 20-08-2015 13:40]
[13] Cellular concrete - the material of sustainable construction / Janusz Adamczyk, Joanna Zarębska, Carlo Ingaro, 2015. Technical Issues [on line], nr 1, 3--12, ISSN: 2392-3954, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cellular concrete, construction waste recycling, sustainable construction, sustainable properties of building materials
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19691] [data modyf: 13-01-2016 14:04]
[14] Implementacja Oceny Cyklu Życia w wyznaczaniu kosztów zewnętrznych funkcjonowania elektrociepłowni konwencjonalnych w Polsce - studium przypadku / Joanna Zarębska, Janusz Adamczyk, Maciej Dzikuć, 2015. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji: Jakość i Bezpieczeństwo, z. 3(12), 173--189, ISSN: 2391-9361, bibliogr. summ. http://www.dydaktyka.polsl.pl/roz5/konfer/wyd_2015_3.aspx
Słowa kluczowe: external costs, koszty zewnętrzne, life cycle assessment, non-renewable resources, ocena cyklu życia, surowce nieodnawialne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21162] [data modyf: 08-03-2017 17:43]
[15] Koncepcja Lifelong learning z perspektywy gerontologicznej. Polska na tle Europy / Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Joanna Zarębska, 2015. General and Professional Education, no. 4, 75--84, ISSN: 2084-1469, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: elderly education, labor resources, lifelong learning, professional activity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19846] [data modyf: 18-02-2016 14:24]
[16] Korelacje ekologistyki z wymaganiami współczesnej edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego / Joanna Zarębska, Janusz Adamczyk, 2015. General and Professional Education, no. 2, 92--101, ISSN: 2084-1469, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: eco-logistics, environmental awareness, product marking, waste recycling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19046] [data modyf: 21-08-2015 10:25]
[17] Life Cycle Assessment of municipal solid waste management - comparison of results using different LCA models / Joanna Kulczycka, Łukasz Lelek, Anna Lewandowska, Joanna Zarębska, 2015. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 24, no. 1, 125--140, ISSN: 1230-1485, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: industrial waste management software, life cycle assessment, municipal solid waste
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.15244/pjoes/26960         Cytowania wg Scopus: 26 [26-10-2020]
[AWCZ-18788] [data modyf: 24-08-2015 13:18]
[18] Analiza porównawcza produkcji energii w Elektrociepłowni Legnica i Elektrociepłowni Lubin z wykorzystaniem metody LCA / Maciej Dzikuć, Joanna Zarębska, 2014. Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal T. 17, z. 1, 41--52, ISSN: 1429-6675, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Integrated Product Policy, Zintegrowana Polityka Produktowa, ciepło, coal, heat, life cycle assessment, ocena cyklu życia, węgiel kamienny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18003] [data modyf: 20-08-2015 14:43]
[19] Naturalnie zapakowane / Joanna Zarębska, 2014. Przegląd Komunalny: dodatek specjalny, nr 9, 12--14, ISSN: 1232-9126, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18406] [data modyf: 20-08-2015 12:27]
[20] Packaging waste in Poland - current status and perspective / Joanna Zarębska, 2014. Management Vol. 18, no. 2, 160--174, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: directive COM(2014) 397 final, dyrektywa COM(2014) 297 final, lekarstwa, medicines, odpady, odzysk opakowań, waste
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18762] [data modyf: 20-08-2015 14:43]
[21] Znakowanie ekologiczne towarów a świadomość ekologiczna młodzieży / Joanna Zarębska, 2014. General and Professional Education, no. 4, 86--94, ISSN: 2084-1469, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: eco-label, ecological knowledge, marking products, the ISO 14020 series
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18852] [data modyf: 20-08-2015 13:59]
[22] Implementacja zagadnień proekologicznych w kształceniu menedżerów XXI wieku na przykładzie Uniwesytetu Zielonogórskiego / Joanna Zarębska, Janusz Adamczyk, Robert Dylewski, 2013. General and Professional Education, nr 2, 44--50, ISSN: 2084-1469, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: ISO 9000 Quality Management System, LCA-Life Cycle Assessment, ecological awareness, sustainable development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17338] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[23] Ocena cyklu życia (LCA) jako innowacyjny instrument edukacji ekologicznej wdrażany na poziomie szkolnictwa wyższego / Joanna Zarębska, 2013. General and Professional Education, no. 4, 39--46, ISSN: 2084-1469, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: advantage and the defect of life cycle assessment, instrument of sustainable development, the ecological danger
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17774] [data modyf: 20-08-2015 12:03]
[24] Packaging waste management on example of city Zielona Góra / Joanna Zarębska, 2012. Management Systems in Production Engineering, no 1 (5), 23--28, ISSN: 2083-5280, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Directive 2008/98/EC, Directive 94/62/EC, packaging waste, recovery, recycling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16377] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[25] Recykling odpadów stalowych a wyzwania zrównoważonego rozwoju / Joanna Zarębska, 2012. Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie, nr 2, 94--99 rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16430] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[26] Life Cycle Assessment (LCA) as a tool for creating a proecological image of the companies / Joanna Zarębska, Anna Lewandowska, 2010. Management Vol. 14, no 1, 306--317, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15181] [data modyf: 15-11-2010 10:24]
[27] Planowanie przestrzenne i projektowanie w kontekście minimalizacji awarii przemysłowych / Alicja Sapeńko, Brygida Cupiał, Joanna Zarębska, 2010. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4, [9] CD-ROM, ISSN: 0860-6846, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15072] [data modyf: 12-10-2010 12:03]
[28] SimaPro jako uniwersalny program do oceny cyklu życia (LCA) / Joanna Zarębska, 2010. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4, [9] CD-ROM, ISSN: 0860-6846, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15065] [data modyf: 08-10-2010 11:32]
[29] New public management (NPM) as quality management in the selected local government / Joanna Zarębska, 2009. Management Vol. 13, no 2, 205--218, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14609] [data modyf: 20-04-2010 16:03]
[30] Selected problems of packaging waste management in view of recent legal regulations / Joanna Zarębska, 2009. Management Vol. 13, no 1, 257--269, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14003] [data modyf: 08-09-2009 10:40]
[31] Wymogi informowania społeczeństwa o środowisku a ich realizacja na przykładzie stron internetowych JST woj. lubuskiego / Joanna Zarębska, 2009. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5, [8] CD-ROM, ISSN: 0860-6846, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14091] [data modyf: 12-10-2009 16:47]
[32] Environmental impact assessment (EIA) as an instrument supporting conscious self updating in regional development planning / Joanna Zarębska, 2008. Management Vol. 12, no 2, 252--263, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13536] [data modyf: 29-01-2009 09:36]
[33] Implementacja wybranych narzędzi informatycznych w JST regionu lubuskiego / Brygida Cupiał, Joanna Zarębska, 2008. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6, [10] CD-ROM, ISSN: 0860-6846, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13180] [data modyf: 02-09-2008 13:33]
[34] Local government and its role in creating innovativesurroundings for small and medium-sized enterprises / Brygida Cupiał, Joanna Wyrwa, Joanna Zarębska, Dominika Bandelak-Rosłonkiewicz, 2008. Management Vol. 12, no 1, 156--167, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13189] [data modyf: 02-09-2008 14:26]
[35] Product design taking into account environmental aspects / Joanna Zarębska, 2007. Management Vol. 11, no 1, 167--174, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12366] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Rola innowacji we współczesnych gospodarkach : z głównym koordynatorem projektu "Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach woj. lubuskiego" Prodziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ dr inż. Joanną Zarębską rozmawia Leszek Kaźmierczak z UZ / Joanna Zarębska, 2006. Twój Rynek : Zielonogórski Przegląd Gospodarczy, nr 12, 16, ISSN: 1734-5418,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-21240] [data modyf: 05-04-2017 11:13]
[37] Analiza komparatywna bilansów ekologicznych dla puszek z białej blachy i aluminium / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska, 2004. Recykling, nr 11, 26--27 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9935] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowym w świetle nowego ustawodawstwa / Joanna Zarębska, Janusz Adamczyk, 2001. Management Vol. 5, no 2, 181--189, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11462] [data modyf: 05-10-2007 14:31]
[39] Marketingowe i ekologiczne funkcje opakowań / Joanna Zarębska, 2000. Management Vo. 4, no 2, 189--197, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11369] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Środowiskowe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska, 2000. Management Vo. 4, no 2, 137--145, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11377] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Zagrożenie srodowiska odpadami opakowaniowymi a odpowiedzialność producentów / Joanna Zarębska, Honorata Musiał, 1999. Management Vol. 3, no 2, 116--126, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11395] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Environmental protection strategies and technologies in international companies / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska, 1998. Management, no 3, 32--42, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11428] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Zarządzanie przestrzenią i prognozowanie skutków środowiskowych w procesie planowania miejscowego / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska, 1998. Management, no 4, 63--73, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11421] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Minimalizacja konfliktów działalności inwestycyjnej przy pomocy procedur ocen oddziaływania na środowisko / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska, 1997. Management, nr 2, 11--19, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11476] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Determining the environmental benefits of life cycle assessment (LCA) on example of the power industry / Joanna Zarębska, Maciej Dzikuć // W: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie = Scientific Journals Maritime University of Szczecin .- 2013, Nr 34 (163), s. 97--102, ISSN: 1733-8670,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9683] [data modyf: 24-08-2015 14:47]
[2] Environmental benefits resulting from the reduction of heating energy demand in buildings / Robert Dylewski, Janusz Adamczyk, Joanna Zarębska // W: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie = Scientific Journals Maritime University of Szczecin .- 2012, Nr 31 (103), s. 67--72, ISSN: 1733-8670, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ecological benefits, energy saving, life cycle assessment, thermo insulation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9467] [data modyf: 10-01-2013 13:26]
[3] Problemy w gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w kontekście celów zrównoważonego rozwoju / Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą .- 2011, nr 45, s. 348--358, ISSN: 1732-324X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Directive 2008/98/WE, Dyrektywa 2008/98/WE, odpady opakowaniowe, sustainable packaging, waste packaging, waste prevention, zapobieganie powstawaniu odpadów, zrównoważone opakowania,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9083] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Pro-ecological product image and process approach in Integrated Management System / Joanna Zarębska // W: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie = Scientific Journals Maritime University of Szczecin .- 2011, Nr 27(99) z. 2, s. 111--118, ISSN: 1733-8670, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ISO series 14000, ISO series 9000, ISO serii 14000, ISO serii 9000, Life Cycle Assessment (LCA), OHSAS 18001, Ocena Cyklu Życia (LCA), ecological product, produkt ekologiczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9079] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania etyki skromnej konsumpcji / Brygida Cupiał, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2005, T. 23, nr 1-2, s. 248--254 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: egalitaryzm, elitaryzm, etyka, etyka skromnej konsumpcji, kultura, rozwój trwały i zrównoważony, utylitaryzm,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7075] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Review of chosen methods of final opinion of ecobalance / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 343--349 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: standard ISO 14040-49, the ecological balance and the opinion of cycle of life,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6610] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] The scenarios of packages waste management on white plate tin example / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 468--474 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: oxidation, storing the municipal wastes, the from tin of scrap-iron of white sheet metal the,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6621] [data modyf: 23-09-2004 09:23]
[8] Ocena cyklu życia opakowań metalowych / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 425--435 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bilanse materiałowo-energetyczne, ocena cyklu życia, opakowania metalowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6175] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Ecolabeling opakowań i jego znaczenie przy segregacji odpadów opakowaniowych / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 204--210 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Dyrektywa 94/62/EC, normy ISO serii 14020, odpady opakowaniowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3365] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Informacja ekologiczna i jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie / Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 270--275 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: informacje ekologiczne, model ekologicznej polityki przedsiębiorstwa, przeglądy środowiskowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3383] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Recykling w fazie ostatecznego usuwania odpadów na przykładzie opakowań szklanych / Joanna Zarębska // W: Studia i Materiały .- 1998, T. 16, nr 1-2, s. 209--215 bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: asortyment opakowań, opakoania szklane, recykling odpadów,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2889] [data modyf: 22-01-2003 13:57]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Positive energy practice in Lubuskie District - a case study, 2017. Joanna Zarębska, Andrzej Zarębski, Janusz Adamczyk // W: 2th International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development - SEED'17. Kraków, Polska Bristol : IOP Publishing, 2019, IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, Vol. 214, s. 1--11
Słowa kluczowe: cleaner technologies, life cycle assessment (LCA), positive practice

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1755-1315/214/1/012027   (pkt: 15)
[KONF-22811] [data modyf: 06-11-2019 11:25]
[2] Zmiany w gospodarce odpadami opakowaniowymi a dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym - przykład Polski, 2019. Joanna Zarębska, Berenika Lewicka // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami : XIX międzynarodowa konferencja naukowa. Racławice, Polska Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2019, s. 82--83, ISBN: 9788395316760
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23474] [data modyf: 08-07-2019 08:32]
[3] Assessment of the changes in the economy of municipal waste in Poland after 2004, 2018. Joanna Zarębska, Iwona Żabińska, Helena Cierna, Erika Sujova // W: Human Safety in Work Environment, Operating Machinery and Equipment, Integrated Management Systems: Quality - Environment - Safety - Technology : proceedings of the International Conference. Gdańsk, Polska Warszawa : STE Group Sp. z o.o., 2018, New Trends in Production Engineering, Vol. 1, iss. 1, s. 55--61, ISBN: 9788395242007
Słowa kluczowe: municipal waste, recovery, recycling, sustainable development, waste management

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.2478/ntpe-2018-0007   (pkt: 0)
[KONF-23261] [data modyf: 02-11-2018 14:17]
[4] Zmiany w gospodarce odpadami, a dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym - przykład polskich organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS, 2018. Katarzyna Joachimiak-Lechman, Joanna Zarębska // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja. Kraków, Polska Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2018, s. 55, ISBN: 9788362922918
Słowa kluczowe: EMAS system, circular economy, działalność środowiskowa, environmental activities, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami, system EMAS, waste management

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23218] [data modyf: 28-09-2018 14:12]
[5] Gospodarka o obiegu zamkniętym drogą do zrównoważonego rozwoju, 2017. Joanna Zarębska // W: Systems supporting in production engineering : 14th international conference. Horni Lomna, Czechy [B. m.] : [B. w.], 2017, s. 1 .- [sesja posterowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22812] [data modyf: 08-11-2017 12:24]
[6] Pictogram product identification in the context of its future development as a waste, 2016. Joanna Zarębska // W: Środowisko i technologia w biznesie = Environment and technology in business : książka abstraktów. Poznań, Polska Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny, 2016, s. 59
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22153] [data modyf: 18-05-2016 12:59]
[7] Assesment of changing level of municipal waste recovery and disposal in Poland after the year 2004, 2015. Joanna Zarębska // W: Current Trends in Commodity Science - 13th IComSC' 15 : book of abstracts. Poznań, Polska Poznań : Poznań University of Economics, 2015, s. 154, ISBN: 9788393801862
Słowa kluczowe: municipal waste, recovery, recycling, sustainable development, waste management

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22576] [data modyf: 05-04-2017 10:20]
[8] Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w Polsce, 2015. Maciej Dzikuć, Joanna Zarębska, Maria Dzikuć // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 15. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2015, s. 1--13
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21739] [data modyf: 30-03-2017 12:53]
[9] Implementation of Life Cycle Assessment in case of determining the external costs in conventional combined heat and powder plant functioning in Poland - case study, 2015. Joanna Zarębska, Maciej Dzikuć, Janusz Adamczyk // W: Systems supporting in production engineering. Suwałki - Vilnius, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1 .- [sesja posterowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21834] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[10] Packaging design in view of packaging waste management, 2015. Joanna Zarębska, Katarzyna Joachimiak-Lechman // W: Environment & Technology in Business : scientific & didactic conference. Poznań, Polska Poznań : Poznań University of Economy, 2015, s. 1--2 .- [sesja posterowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21886] [data modyf: 12-10-2015 12:41]
[11] Ekonomiczne i ekologiczne skutki zagospodarowania odpadów budowlanych w kontekście rozwoju zrównoważonego, 2014. Joanna Zarębska, Katarzyna Joachimiak-Lechman // W: Systems supporting in production engineering : 11th international conference. Nové-Zámky - Budapest, Słowacja [B. m.] : [B. w.], 2014, s. 1--2 .- [sesja posterowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21883] [data modyf: 07-10-2015 10:17]
[12] Determining the environmental benefits of life cycle assessment (LCA) on example of the power industry, 2013. Joanna Zarębska, Maciej Dzikuć // W: Ochrona człowieka w środowisku pracy. Obsługiwanie maszyn i urządzeń. Zintegrowane systemy zarządzania : jakość-środowisko-bezpieczeństwo-technologia : XII/IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Szczecin-Ystad-Kopenhaga-Malmö-Szczecin, Polska [B. m.] : [B. w.], 2013, s. 1--8
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21018] [data modyf: 02-01-2020 11:43]
[13] Implementacja zagadnień proekologicznych w kształceniu menadżerów XXI wieku na przykładzie Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013. Joanna Zarębska, Janusz Adamczyk, Robert Dylewski // W: Technologie edukacyjne = Educational technologies : I międzynarodowa konferencja naukowa. Świnoujście, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 1--8
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21193] [data modyf: 07-09-2015 14:51]
[14] Environmental benefits resulting from the reduction of heating energy demand in buildings, 2012. Robert Dylewski, Janusz Adamczyk, Joanna Zarębska // W: Ochrona człowieka w środowisku pracy. Obsługiwanie maszyn i urządzeń. Zintegrowane systemy zarządzania : jakość-środowisko-bezpieczeństwo-technologia : XI/VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Szczecin-Ystad-Kopenhaga-Malmö-Szczecin, Polska [B. m.] : [B. w.], 2012, s. [15]
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21197] [data modyf: 02-01-2020 11:42]
[15] Recycling as a source of raw materials, 2011. Joanna Zarębska // W: Sustainable production and consumption of mineral resources - integrating the EU's social agenda and resource efficiency : the international conference. Wrocław, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [1] abstr.
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20240] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Uwarunkowania prawne wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, 2002. Honorata Musiał, Joanna Zarębska // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002, T. 1, s. 215--228, ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15174] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Ökologische Bilanz als ein die Festsetzung der Umweltbeeinflussung von ausgewählten Verpackungen ermöglichendes Instruments, 2000. Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Ekologia Pogranicza. Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 2000, s. 370--377, ISBN: 8390380854
Słowa kluczowe: Verpackungen, ökologische Bilanz

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5984] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Ökologische Determinante der Regionalpolitik, 2000. Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Ekologia Pogranicza. Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 2000, s. 46--52, ISBN: 8390380854
Słowa kluczowe: Regionalpolitik, ökologische Entwicklung

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5971] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] EU-Richtlinie über Bewirtschaftung des Verpackungsabfalls, 1999. Magdalena Graczyk, Ewa Szuszkiewicz, Joanna Zarębska // W: Ekologia Pogranicza : IV Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1999, s. 125--131
Słowa kluczowe: richtlinie 94 62 EC, verpackungsabfall

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9614] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] LCA jako optymalna metoda bilansu ekologicznego stosowana w przedsiębiorstwie, 1998. Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : III Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, s. 90--100
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8488] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Ökologische Polityk und Instrumente ihrer Realisierung, 1998. Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 59--64
Słowa kluczowe: Instrumente, Okoentwicklung, okologische Polityk, okonomische

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6843] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Rebuilding jako sposób wydłużenia cyklu życia produktu, 1997. Joanna Zarębska, Dariusz Jadach // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 5 : Zarządzanie, s. 274--279
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14702] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Stan powietrza atmosferycznego i jego wpływ na lesistość województwa zielonogórskiego, 1997. Joanna Zarębska // W: Ekologia Pogranicza : II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1997, s. 124--130
Słowa kluczowe: degradacja lasów, lesistość, powietrze atmosferyczne, zanieczyszczenie powietrza

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10776] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Systemy ekologiczne a zarządzanie procesem produkcyjnym, 1997. Magdalena Graczyk, Joanna Zarębska // W: Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, Sekcja 1 : Inżynieria produkcji, s. 157--162
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13706] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Ocena Cyklu Życia - LCA Elektrociepłowni "Zielona Góra" / Janusz Adamczyk, Joanna Zarębska .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Ekonomii i Zarządzania, 2014 ; 58s. Raport: -
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Algorytmy bilansów ekologicznych wybranych opakowań / Joanna Zarębska .- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu : Wydział Towaroznawstywa, 2004 .- 252 s. / Promotor: dr hab. inż. Magdalena Graczyk
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski