System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Marta Moczulska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 49 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, 2011. Marta Moczulska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 192 s. , ISBN: 9788374814041, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10489] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Specific character of market and social organizations, and the course of coopetition; proposed direction of research, Bartosz Seiler, Marta Moczulska, Janina Stankiewicz
// W: Contemporary Economics for Sustainable Development and Prosperity, 2019. / eds. M. Staniewski, M. Mądra-Sawicka, Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, s. 53--71, ISBN: 9786139462803
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20825] [data modyf: 06-06-2019 17:28]
[2] Rozwijanie zaangażowania pracowników w zarządzanie wiedzą, Janina Stankiewicz, Marta Moczulska
// W: Funkcjonowanie współczesnych organizacji : szanse i bariery, kierunki zmian, 2014. / red. nauk. J. Stankiewicz, M. Moczulska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 51--64, ISBN: 9788378421320
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16051] [data modyf: 27-08-2015 11:26]
[3] Organizacje w przyszłości - atomy, korporacje czy atraktory i galaktyki?, Janina Stankiewicz, Marta Moczulska
// W: Rozwój nauk o zarządzaniu : kierunki i perspektywy : monografia okolicznościowa dla uczczenia Jubileuszu 35-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra inż. Leszka Kiełtyki, 2013. , Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej (Monografie nr 255), s. 206--218, ISBN: 9788371935695
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15231] [data modyf: 26-08-2015 13:56]
[4] Czynniki klimatu organizacyjnego warunkujące efektywne zaangażowanie pracowników, Janina Stankiewicz, Marta Moczulska
// W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, 2012. / red. nauk. B. Mikuła, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 213--224, ISBN: 9788362511617
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14984] [data modyf: 28-12-2012 13:20]
[5] Czy nastąpiły zmiany w kulturze proinnowacyjnej w badanych przedsiębiorstwach?, Janina Stankiewicz, Marta Moczulska
// W: Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i jedność, 2010. / red. K. Jaremczuk . T. 2, Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, s. 46--61, ISBN: 9788389639325
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12316] [data modyf: 25-10-2010 13:11]
[6] Partycypacja pracowników w podejmowaniu decyzji a poprawa relacji interpersonalnych, Janina Stankiewicz, Marta Moczulska
// W: Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań, 2010. / red. nauk. M. Geryk, Gdańsk : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 140--153, ISBN: 9788392688488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11836] [data modyf: 23-03-2010 10:47]
[7] Przesłanki i determinanty partycypacji pracowników a podejmowaniu decyzji w świetle studiów i badań empirycznych, Janina Stankiewicz, Marta Moczulska
// W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, 2010. / red. S. Lachiewicz, A. Walecka, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monografie Politechniki Łódzkiej nr 1925), s. 327--342, ISBN: 9788372833501
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12162] [data modyf: 26-07-2010 11:09]
[8] Które z partycypacyjnych metod i technik organizowania pracy indywidualnej sprzyjają kształtowaniu zachowań pracowników (w świetle wyników badań)?, Janina Stankiewicz, Marta Moczulska
// W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, 2009. / red. nauk. A. Potocki, Warszawa : Difin SA, s. 291--301, ISBN: 9788376411200
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11316] [data modyf: 02-10-2009 09:52]
[9] Kształtowanie innowacyjności pracowników w organizacji sieciowej, Janina Stankiewicz, Marta Moczulska
// W: Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność, 2008. , Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, s. 528--536, ISBN: 9788389639851
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10509] [data modyf: 07-10-2008 14:19]
[10] Cechy pracowników predysponujące do partycypacji. Możliwości ich identyfikowania w procesie selekcji, Janina Stankiewicz, Marta Moczulska, Hanna Bortnowska
// W: Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, 2007. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 71--79, ISBN: 9788374810975
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9156] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Działalność innowacyjna organizacji w wybranych województwach: analiza porównawcza, Piotr Kułyk, Marta Moczulska, Janina Stankiewicz
// W: Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji : Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin oraz 50-lecia pracy zawodowej Profesora Jana D. Antoszkiewicza, 2007. , Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydaw., s. 401--412, ISBN: 9788373782938
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9175] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Formy partycypacji pracowników a możliwe ich konsekwencje społeczne, Janina Stankiewicz, Marta Moczulska
// W: Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, 2007. / red. nauk. S. Banaszak, K. Doktór, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 208--220, ISBN: 9788388018534
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10819] [data modyf: 22-01-2009 12:26]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Coopetition in for-profit and non-profit organizations - micro level / Marta Moczulska, Bartosz Seiler, Janina Stankiewicz, 2019. Management Vol. 23, no. 2, 138--156, ISSN: 1429-9321, , eISSN: 2299-193X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: competition, cooperation, coopetition, for-profit organizations, kompetycja, konkurencja, non-profit organizations, organizacje for-profit, organizacje non-profit, współdziałanie
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/manment-2019-0023
[AWCZ-24750] [data modyf: 02-01-2020 11:00]
[2] Teoria umysłu a awersja do nierówności - projekt badania z wykorzystaniem gry ultimatum z udziałem osób ze spektrum zaburzeń autystycznych / Adrianna Grabizna, Renata Maciejewska, Marta Moczulska, 2017. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2, 85--99, ISSN: 2451-1420, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: awersja do nierówności, gra ultimatum, spektrum zaburzeń autystycznych, teoria umysłu
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22628] [data modyf: 30-05-2018 10:26]
[3] Interakcje społeczne sprzyjające zaangażowaniu pracowników w organizacji - założenia w świetle teorii organizacji i zarządzania / Marta Moczulska, Janina Stankiewicz, 2016. Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu, nr 2(27), 116--129, ISSN: 2080-6000, , eISSN: 2449-9803, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: człowiek w organizacji, interakcje społeczne, orientacje w zarządzaniu, zaangażowanie pracowników
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/noz.2016.2.10
[AWCZ-20240] [data modyf: 07-07-2016 11:35]
[4] Zachowanie pracowników sprzyjające innowacyjności organizacji w świetle badań / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska, 2016. Przegląd Organizacji, nr 2, 36--43, ISSN: 0137-7221, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: employee behavior, employee engagement, innovation, values in the organization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-20239] [data modyf: 07-07-2016 11:24]
[5] Od wspólnoty do koopetycji - zarys ewolucji (współ) działań istotnych dla zarządzania w organizacji / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska, 2015. Przegląd Organizacji, nr 1, 17--22, ISSN: 0137-7221, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: competition, cooperation, evolution, organization management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-18992] [data modyf: 21-08-2015 10:25]
[6] The involvement of employees in knowledge management in the light of the research results / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska, 2015. Oeconomia Copernicana Vol. 6, no. 2, 37--51, ISSN: 2083-1277, , eISSN: 2353-1827, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: activity, begaviour, employees involvement, knowledge management, process
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.12775/OeC.2015.011         Cytowania wg Scopus: 3 [22-02-2021]
[AWCZ-19737] [data modyf: 22-01-2016 12:38]
[7] Zaangażowanie pracowników i jego "druga strona": pracoholizm i wypalenie zawodowe / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska, 2014. Przegląd Organizacji, nr 2, 25--30, ISSN: 0137-7221, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: burnout, employees engagement, workaholism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18340] [data modyf: 21-08-2015 09:16]
[8] Wartości jako czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji (w świetle badań empirycznych) / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska, 2013. Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance R. 11, nr 4, cz. 1, 333--345, ISSN: 2084-5189, bibliogr. tab. wykr.
Słowa kluczowe: employee engagement, organizational values, values, wartości, wartości organizacyjne, zaangażowanie pracowników
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17601] [data modyf: 20-08-2015 09:47]
[9] Cultural conditioning of employees' engagement / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska, 2012. Management Vol. 16, no 2, 72--86, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: kultura, uwarunkowania kulturowe, zaangażowanie pracowników
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16941] [data modyf: 18-01-2013 11:45]
[10] Pasja pracowników i możliwości jej wyzwalania w organizacji / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska, 2012. Management Vol. 16, no 1, 521--531 [CD-ROM], ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16525] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Wyzwalanie zaangażowania pracowników poprzez rywalizację czy współpracę? / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska, 2012. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego: Wybrane problemy kooperencji w rozwoju współczesnych organizacji, Wyd. spec., 99--110, ISSN: 1897-7480, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-16660] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Determinants of employee participation in management on the basis of the research results / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska, 2009. Management Vol. 13, no 2, 38--51, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14604] [data modyf: 20-04-2010 13:53]
[13] Breaking employees' silence or preventing it? / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska, 2008. Management Vol. 12, no 2, 34--42, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13528] [data modyf: 29-01-2009 09:19]
[14] Partycypacja pracowników a satysfakcja z pracy / Marta Moczulska, Renata Winkler, 2007. Problemy Jakości, nr 2, 21--25 bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12057] [data modyf: 24-04-2007 11:53]
[15] The participation of employes in the organisation management and their job satisfaction / Marta Moczulska, Janina Stankiewicz, 2007. Management Vol. 11, no 2, 13--19, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12740] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Partycypacja pracownicza a innowacyjność przesiębiorstwa / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska, 2004. Management Vol. 8, no 2, 35--42, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11532] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Związki przedsiębiorstwa z udziałowcami z perspektywy modelu zarządzania partycypacyjnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska, 2003. Management Vol. 7, no 2, 19--27, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11517] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Związki zawodowe w przedsiębiorstwie a partycypacja pracownicza / Marta Moczulska, 2002. Management Vol. 6, no 2, 35--41, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11497] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kształtowanie zaangażowania pracowników poprzez rywalizację i współpracę w świetle wyników badań / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2013, Nr 277, s. 254--264, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: competition, cooperation, employees' engagement, rywalizacja, współpraca, zaangażowanie pracowników,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9702] [data modyf: 24-08-2015 14:46]
[2] Możliwości koopetycji w przedsiębiorstwach o różnych strukturach organizacyjnych / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2013, Nr 301, s. 45--54, ISSN: 1899-3192, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: competition, cooperation, koopetycja, organizational structure, rywalizacja, struktura organizacyjna, współpraca,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9823] [data modyf: 24-08-2015 14:39]
[3] Poprzez walkę i współzawodnictwo pracowników do innowacyjnej organizacji (w świetle wyników badań empirycznych) / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2013, Nr 300, s. 119--130, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: competition, creativity of employees, fight, innovative organization, innowacyjna organizacja, kreatywność pracowników, rivalry, rywalizacja, walka, współzawodnictwo,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9822] [data modyf: 24-08-2015 14:55]
[4] Wartości jako istotny czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji niezbędne dla przemian we współczesnych przedsiębiorstwach / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2011, Nr 218, s. 227--234, ISSN: 1899-3192, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: employee engagement, organizational values, values, wartości, wartości organizacyjne, zaangażowanie pracowników,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9342] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Bezpośrednia partycypacja pracowników w podejmowaniu decyzji w świetle wyników badań / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2009, Nr 43, s. 68--77, ISSN: 1899-3192, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8401] [data modyf: 03-06-2009 14:21]
[6] Czy włączanie pracowników w podejmowanie decyzji sprzyja upowszechnianiu wiedzy? / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // W: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego .- 2009, nr 2/3, s. 863--872, ISSN: 1732-1565, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8446] [data modyf: 05-10-2009 12:10]
[7] Wdrażanie zmian w organizacji a metody organizacji pracy. Rozważania w świetle wyników badań / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2009, Nr 49, s. 547--553, ISSN: 1899-3192, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8400] [data modyf: 03-06-2009 14:11]
[8] Milczenie pracowników a zarządzanie wiedzą / Marta Moczulska, Janina Stankiewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce .- 2008, nr 6, s. 141--146, ISSN: 2391-9167, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8142] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Kultura proinnowacyjna w badanych przedsiębiorstwach. Szanse i zagrożenia / Janina Stankiewicz, Piotr Kułyk, Marta Moczulska // W: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu .- 2007, z. 88, s. 30--40 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7854] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Współudział pracowników w podejmowaniu decyzji a sukces organizacji / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // W: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego .- 2007, nr 1, s. 343--352, ISSN: 1732-1565, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7926] [data modyf: 25-03-2008 16:09]
[11] Atrybuty partycypacji pracowniczej w organizacji wirtualnej / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2006, nr 1132, s. 196--204 bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7539] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Partycypacja pracowników jako metoda ewolucyjnego przygotowania pracowników do rewolucyjnych zmian / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2006, nr 1141, s. 661--667 bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7636] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Zespoły, zespoły wirtualne a metody zarządzania nimi / Janina Stankiewicz, Marta Moczulska // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2005, nr 1092, s. 619--626 bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7188] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Conditions and nature of coopetition of for-profit and non-profit organizations, 2018. Janina Stankiewicz, Marta Moczulska, Bartosz Seiler // W: Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands : proceedings of the 17th Conference of Scientists and Business People. Tomaszowice, Polska Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018, s. 111--126, ISBN: 9788395108228
Słowa kluczowe: competition, cooperation, coopetition, for-profit and non-profit organizations

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23236] [data modyf: 15-04-2020 10:28]
[2] The involvement of employees in knowledge management in the light of the research results, 2015. Marta Moczulska, Janina Stankiewicz // W: Market or government? : proceedings of the 8th international conference on applied economics contemporary issues in economy. Toruń, Polska Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society, 2015, Management sciences, s. 329--343, ISBN: 9788393784387
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22101] [data modyf: 08-07-2016 11:24]
[3] Formy partycypacji stosowane w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, 2002. Marta Moczulska, Janina Stankiewicz // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002, T. 1, s. 241--249, ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15175] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Funkcjonowanie współczesnych organizacji : szanse i bariery, kierunki zmian / (Red.) Janina Stankiewicz, Marta Moczulska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 195 s. .- ISBN: 9788378421320
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5201] [data modyf: 02-09-2015 16:47]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski