System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 46 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] U źródeł polskiej świadomości językowej (X - XV wiek), 2011. Krzysztof Maćkowiak, Poznań : Wydaw. Poznańskie 206 s. , ISBN: 9788371777493,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10171] [data modyf: 02-06-2011 10:02]
[2] "Łzami by tu pisać potrzeba" : leksykalne właściwości stylu polskiej dydaktyki wierszowanej czasów oświecenia, 2005. Krzysztof Maćkowiak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 267 s. , ISBN: 8389712849,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7413] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Historyczna stylistyka polszczyzny artystycznej : teoria, praktyka, konteksty, 2003. Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 171 s. , ISBN: 8304046547,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6634] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Język i styl : w kręgu zainteresowań Edmunda Bojanowskiego, 2001. Krzysztof Maćkowiak, Bogdan Walczak, Poznań : Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego 95 s. (Biblioteka Grabonoskich Zapisków Regionalnych nr 5), ISBN: 8390619911,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-5942] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Słownik a poezja : z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia, 2001. Krzysztof Maćkowiak, Zielona Góra : Wydaw. WSP 256 s. , ISBN: 8372680396,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5941] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] O źródłach metajęzykowych w badaniach nad zwerbalizowaną świadomością językową minionych epok, Krzysztof Maćkowiak
// W: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, 2018. / red. nauk. Magdalena Pastuch, Mirosława Siuciak, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 183--198, ISBN: 9788322631379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20580] [data modyf: 04-06-2019 11:48]
[20] [1]
[2] Kilka uwag o zbiorze "Przysłowia ludu wielkopolskiego" Józefa Chociszewskiego. Z badań nad wielkopolską paremiografią w okresie romantyzmu, Krzysztof Maćkowiak
// W: Cum reverentia, gratia, amicitia... (II) : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, 2013. / pod red. Jolanty Migdał i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk . tom II, Poznań : Wydawnictwo Rys, s. 353--361, ISBN: 9788363664084
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18807] [data modyf: 24-02-2017 11:47]
[3] Kilka uwag o zbiorze "Przysłowia ludu wielkopolskiego" JózefaChociszewskiego. Z badań nad wielkopolską paremiografią w okresie romantyzmu, Krzysztof Maćkowiak
// W: Cum reverentia, gratia, amicitia... (II) : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, 2013. / pod red. Jolanty Migdał i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk . tom II, Poznań : Wydawnictwo Rys, s. 353--361, ISBN: 9788363664084
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15300] [data modyf: 26-04-2013 13:53]
[4] Warsztat leksykograficzny w analizach stylistycznohistorycznych, Krzysztof Maćkowiak
// W: Stylistyka a leksykologia : związki, zależności, metody, 2008. / red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Studia o Języku i Stylu Artystycznym Tom IV), s. 85--95, ISBN: 9788374811798
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10377] [data modyf: 05-02-2010 08:38]
[5] Żywot człowieka z pasją. Rzecz o Profesorze Heliodorze Muszyńskim, Krzysztof Maćkowiak
// W: Teoria pedagogiczna i praktyka edukacyjna, 2007. / pod red. Jerzego Modrzewskiego i Krzysztofa Maćkowiaka, Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 17--22, ISBN: 9788392391654
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11935] [data modyf: 28-04-2010 12:13]
[6] Profesor Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak
// W: Język polski : w perspektywie diachronicznej i synchronicznej: księga poświęcona Profesorowi Jerzemu Brzezińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2004. / red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--14, ISBN: 8389712350
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11934] [data modyf: 27-04-2010 13:28]
[7] Wielkopolska inicjatywa paremiograficzna z lat 1835-1837 (o przysłowiach ogłoszonych na łamach "Przyjaciela Ludu"), Krzysztof Maćkowiak
// W: Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną : prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, 2004. / pod red. Jarosława Liberka, Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne" (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej 23), s. 197--205, ISBN: 8388176587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11936] [data modyf: 28-04-2010 12:25]
[8] O renesansowym przełomie w myśleniu lingwistycznym, Krzysztof Maćkowiak
// W: Trzydziestolecie polonistyki zielonogórskiej, 2003. / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski 1), s. 139--157, ISBN: 8389321432
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6060] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rola zbiorowej świadomości językowej w badaniach z zakresu stylistyki historycznej / Krzysztof Maćkowiak, 2019. LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 2, 121--132, ISSN: 1896-2122, , eISSN: 2392-1226, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: kontekst, przesłona czasowa, stylistyka historyczna, świadomość językowa
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.12797/LV.14.2019.28.08
[AWCZ-24628] [data modyf: 25-11-2019 09:07]
[40] [1]
[2] Zagadnienie wspólnoty językowej Słowian w "Rocznikach" Jana Długosza / Krzysztof Maćkowiak, 2019. Prace Filologiczne t. LXXIII, 221--243, ISSN: 0138-0567, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Middle Ages, language family, medieval historiography, slavic languages
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24629] [data modyf: 25-11-2019 14:18]
[20] [1]
[3] Stefan Jankowiak a rozwój badań regionalnych nad dziejami Ziemi Gostyńskiej / Krzysztof Maćkowiak, 2017. Rocznik Gostyński, nr 4, 75--88, ISSN: 2353-7310, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22700] [data modyf: 26-04-2018 09:49]
[5] [1]
[4] Współczesna refleksja nad odmianami funkcjonalnymi polszczyzny. Między stylistyką a badaniem dyskursów (dyskursologia) / Krzysztof Maćkowiak, 2017. Poradnik Językowy, z. 8, 24--39, ISSN: 0551-5343, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-22699] [data modyf: 26-04-2018 09:42]
[15] [1]
[5] Komentarz metatekstowy jako sposób manifestacji świadomości językowo-stylistycznej ( na przykładzie ocen zjawiska wprowadzenia elementów języka potocznego do radiowo-telewizyjnych debat publicystycznych / Krzysztof Maćkowiak, 2016. Stylistyka, XXV, 291--307, ISSN: 1230-2287, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21102] [data modyf: 24-02-2017 11:25]
[6] Przysłowia w "Piosenkach ludu wielkopolskiego" Józefa Jana Lipińskieo / Krzysztof Maćkowiak, 2015. Literatura Ludowa, nr 4-5(59), 37--46, ISSN: 0024-4708, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21103] [data modyf: 24-02-2017 11:30]
[7] Dynamika rozwoju polskiej myśli stylistycznej w latach 1910-1939 / Krzysztof Maćkowiak, 2014. Poradnik Językowy, z. 3, 7--21, ISSN: 0551-5343, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-21101] [data modyf: 24-02-2017 11:20]
[8] O karierze literackiej leksemu "włościanin" w epoce oświecenia / Krzysztof Maćkowiak, 2014. Język Polski vol. XCIV, nr 3, 227--237, ISSN: 0021-6941, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: oświecenie, rozwój polskiego systemu leksykalno-semantycznego, styl
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-21112] [data modyf: 28-02-2017 08:23]
[9] Użyteczność kateorii kontekstu w interpretacjach zjawisk stylistycznohistorycznych / Krzysztof Maćkowiak, 2012. Socjolingwistyka XXVI, 123--139, ISSN: 0208-6808, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: context, social communication, style, stylistics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-21104] [data modyf: 15-05-2017 08:52]
[10] Świadomość językowa - problem definicji / Krzysztof Maćkowiak, 2011. Poradnik Językowy, nr 2, 5--23, ISSN: 0551-5343, summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15687] [data modyf: 02-06-2011 09:59]
[11] Wielkopolska w sferze wyobraźni poetyckiej Franciszka Morawskiego / Krzysztof Maćkowiak, 2011. Pamiętnik Literacki, z. 1, 137--153, ISSN: 0031-0514, summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15686] [data modyf: 02-06-2011 09:46]
[12] Edmunda Bojanowskiego fascynacje językiem narodowym / Krzysztof Maćkowiak, 2008. Język Polski: Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, 4-5, 266--279, ISSN: 0021-6941,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14714] [data modyf: 11-06-2010 17:19]
[13] Stylistyka historyczna a historia języka - zakresy pokrewieństwa / Krzysztof Maćkowiak, 2007. Stylistyka, XVI, 633--648, ISSN: 1230-2287, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14726] [data modyf: 10-05-2010 09:02]
[14] Początki polskiej świadomości językowej (X-XII wiek) / Krzysztof Maćkowiak, 2006. Język Polski: Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, 2, 81--96, ISSN: 0021-6941,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14715] [data modyf: 11-06-2010 17:20]
[15] Historyczna świadomość językowa w badaniach lingwistycznych / Krzysztof Maćkowiak, 2005. Język Polski: Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, 1, 1--7, ISSN: 0021-6941,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14713] [data modyf: 11-06-2010 17:19]
[16] Potoczny materiał leksykalny a styl osiemnastowiecznej dydaktyki wierszowanej / Krzysztof Maćkowiak, 2002. Język Polski, nr 5, 338--344, ISSN: 0021-6941,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8894] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dziedzictwo kulturowo - historyczne jako czynnik tożsamości regionalnej / Krzysztof Maćkowiak, Franciszek Pawlak // W: Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie - (Miscellanea) .- 2005, tom III nr 3, s. 97--105 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowo - historyczne, region, regionalizm,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8610] [data modyf: 11-05-2010 09:10]
[2] Dwadzieścia lat działalności Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu / Krzysztof Maćkowiak, Stanisław Sroka // W: Grabonoskie Zapiski Regionalne .- 2002, Z. 10, s. 3--9
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6004] [data modyf: 21-03-2003 11:17]
[3] Teoria oświecenia o istocie i miejscu leksyki pospolitej w systemie słownikowym polszczyzny / Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak // W: Studia Historycznojęzykowe - (Prace Instytutu Języka Polskiego ; T. 111) .- 2000, nr 3, s. 255--263
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5432] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Normy leksykalnostylistyczne polszczyzny literackiej epoki oświecenia / Krzysztof Maćkowiak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 9) .- 1996, s. 113--128
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5749] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Styl prosty w retorykach i poetykach polskiego oświecenia / Krzysztof Maćkowiak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 8) .- 1995, s. 117--126
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5731] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] O nieznanym wariancie stylistyczno-leksykalnym bajki Kniażnina / Krzysztof Maćkowiak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(Z. 6) .- 1990, s. 183--195
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7417] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Kontekst stylistyczny w badaniach nad oświeceniową polszczyzną artystyczną, 1994. Krzysztof Maćkowiak // W: Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : WSP, 1995, s. 95--106, ISBN: 838569372
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15842] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Z badań nad normą leksykalną w okresie polskiego oświecenia, 1993. Krzysztof Maćkowiak // W: Norma językowa w polszczyźnie : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : WSP, 1995, s. 93--99, ISBN: 8385693599
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16393] [data modyf: 25-05-2004 13:26]
[3] Leksykalno-stylistyczne wyznaczniki bajek Franciszka Dionizego Kniaźnina, 1989. Krzysztof Maćkowiak // W: XVII Konferencja Młodych Językoznawców : język, teoria, dydaktyka, Lubiatów 1989. Lubiatów, Polska Zielona Góra : WSP, 1992, s. 153--161, ISBN: 8385693122
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15849] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki / (Red.) Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski .- Zielona Góra : Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 332 s. .- ISBN: 9788374813167
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4725] [data modyf: 11-05-2010 13:47]
[2] Stylistyka a leksykologia: związki, zależności, metody / (Red.) Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 141 s. .- ISBN: 9788374811798
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4509] [data modyf: 05-02-2010 11:10]
[3] Teoria pedagogiczna i praktyka edukacyjna / (Red.) Jerzy Modrzewski, Krzysztof Maćkowiak .- Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007, 272 s. .- ISBN: 9788392391654
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4719] [data modyf: 28-04-2010 12:17]
[4] Język polski / (Red.) Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Dorota Szagun .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, 294 s. .- ISBN: 8389712
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4099] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Grabonoskie Zapiski Regionalne / (Red.) Krzysztof Maćkowiak, Stanisław Sroka .- Grabonóg : Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu, 2002, Z. 10, 74 s. .- ISSN: 1426-8000
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3919] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Przejawy potoczności w tekstach artystycznych / (Red.) Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski .- Zielona Góra : Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2583] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej / (Red.) Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997, 178 s. .- ISBN: 8386832371
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3084] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Spory o język / / Kloch Z. .- Warszawa , 1995 (Rec.) Krzysztof Maćkowiak // Pamiętnik Literacki .- 1997, z. 1, s. 171--176
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski