System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Ireneusz Nijaki
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Pedagogiki Społecznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 18 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Prganizacja pracy socjalnej z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością w gminie, Ireneusz Nijaki
// W: Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej, 2016. / red. nauk. Anna Korlak-Łukasiewicz, Magdalena Zdaniewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 115--124, ISBN: 9788378422204
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17831] [data modyf: 29-04-2016 10:20]
[2] Aktywność zawodowa Lubuszan w indywidualnych doświadczeniach, Ireneusz Nijaki
// W: Życie Lubuszan : współczesność i perspektywy lubuskich rodzin, 2012. / pod red. nauk. Zdzisława Wołka, Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, s. 75--93, ISBN: 9788362098101
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14822] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Aktywność zawodowa mieszkańców województwa lubuskiego, Ireneusz Nijaki
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań, 2012. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka, Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, s. 109--118, ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14829] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Powiat strzelecko-drezdenecki, Ireneusz Nijaki
// W: Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy : przewodnik po badaniach, 2011. / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka, Zielona Góra : Media Consulting Agency, s. 25--32, ISBN: 9788392619741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14036] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Zadania rodziny w zakresie wychowania przez pracę i do pracy, Ireneusz Nijaki
// W: Szkolnictwo wyższe w systemie kształcenia ustawicznego, 2009. / red. nauk. Zdzisław Wołk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 165--175, ISBN: 9788374812764
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11662] [data modyf: 29-01-2010 13:40]
[6] Wychowanie przez pracę w nauczaniu początkowym, Ireneusz Nijaki
// W: Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia, 2005. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 319--329, ISBN: 8374810114
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8051] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Przemiany w koncepcjach kształcenia technicznego w edukacji wczesnoszkolnej, Ireneusz Nijaki
// W: Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. dra hab. inż. Kazimierza Uździckiego, 2003. / red nauk. Maria Jakowicka, Kazimierz Uździcki, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 395--406, ISBN: 8373082905
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6111] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Edukacja ekologiczna w kształceniu technicznym klas początkowych, Ireneusz Nijaki
// W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 443--445, ISBN: 8372680094
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2542] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Możliwość wykorzystania ścieżek edukacyjnych w orientacji zawodowej uczniów szkoły podstawowej, Ireneusz Nijaki
// W: Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników, 2000. , Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, s. 85--87, ISBN: 8391199800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3967] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Rola przedmiotu technika w kształceniu uczniów klas początkowych, Ireneusz Nijaki
// W: Edukacja w okresie przemian ustrojowych, 1994. / red. nauk. Maria Jakowicka, Klaus Dieter Mende, Zielona Góra : WSP, s. 189--192, ISBN: 838569353X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7824] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Zielona Góra / Ireneusz Nijaki, 2013. Rocznik Lubuski: Pedagogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych, Tom 39, cz. 2, 71--79, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17808] [data modyf: 21-07-2015 11:21]
[2] Mobbing - patologia zakładu pracy / Ireneusz Nijaki, 2007. Rocznik Lubuski: Kalejdoskop życia społecznego na Ziemi Lubuskiej, T. 33, cz. 1, 301--315, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12777] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Problemy realizacji zajęć technicznych w nauczaniu początkowym, 2003. Ireneusz Nijaki // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Konferencne materialy. Vel'ka Lomnica, Słowacja Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003, s. 437--441 [CD-ROM], ISBN: 8080558701
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16199] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Integrating technology with other subject in primary classes, 1999. Ireneusz Nijaki // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedecko-odbornej konferencie. Poprad, Słowacja Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999, s. 106--109
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12359] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Przemiany w koncepcjach kształcenia nauczycieli klas początkowych w zakresie edukacji technicznej, 1999. Ireneusz Nijaki // W: Dydaktyka techniki : Stan rozwoju, teorie, zadania. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, s. 331--335
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12323] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[4] Możliwości uwzględniania podmiotowości uczniów w realizacji techniki w nauczaniu początkowym, 1993. Ireneusz Nijaki // W: Współczesne przemiany edukacji wczesnoszkolnej : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : WSP, 1995, s. 219--221, ISBN: 8385693920
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15275] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Edukacja ergonomiczna : problemy i materiały / (Red.) Jan Janiga, Ireneusz Nijaki .- Żary : Wydaw. Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach, 2009, 223 s. .- ISBN: 9788360143087
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4794] [data modyf: 03-11-2010 12:00]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Przemiany w kształceniu nauczycieli klas początkowych w zakresie edukacji technicznej / Ireneusz Nijaki .- Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Zielona Góra : Wydział Pedagogiczny, 1996 .- 182 s. / Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Uździcki
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski