System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Paweł Szudra
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 59 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Diagnoza działalności kulturalnej w województwie lubuskim, 2018. Piotr Kułyk, Leszek Belzyt, Hanna Bortnowska, Mariola Michałowska, Bartosz Seiler, Jolanta Skierska, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Paweł Szudra, - [oprac.], Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury 164 s. , ISBN: 9788365359063, bibliogr. rys. .- [Raport]
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-14827] [data modyf: 11-01-2019 12:10]
[2,22] [0,11]
[2] Strategia rozwoju gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018, 2010. Bogdan Ślusarz, Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Szudra, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 183 s. , ISBN: 9788374813518, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9797] [data modyf: 09-06-2015 09:11]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Czynniki lokalizacji centrum logistycznego, Paweł Szudra
// W: Systemy logistyczne w gospodarowaniu - nowe trendy i kierunki zmian, 2019. / red. nauk. K. Witkowski, K. Huk, Z. Patora-Wysocka, Łódź : Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, s. 173--182, ISBN: 9788364971839
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21376] [data modyf: 25-03-2020 11:02]
[20] [1]
[2] Inflacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej - analiza porównawcza z uwzględnieniem strefy euro, Piotr Kułyk, Paweł Szudra, Anna Gąsiorek-Kowalewicz
// W: Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, 2016. / red. Z. Binek, P. Szudra, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, s. 145--158, ISBN: 9788394535209
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18025] [data modyf: 07-07-2016 10:56]
[3] Polska a strefa euro na przykładzie studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" realizowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim, Paweł Szudra, Zbigniew Binek
// W: Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju, 2016. / pod red. Waldemara Sługockiego, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 191--201, ISBN: 9788380171275
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18552] [data modyf: 02-01-2017 12:37]
[4] Analysis of entrepreurship education at faculties of economics in V4 countries : Poland, Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Entrepreneurship education in Visegrad Group countries, 2015. / ed. M. Krechowská, P. T. Procházková, Plzeň : NAVA, s. 158--167, ISBN: 9788072114795
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17557] [data modyf: 29-01-2016 14:23]
[5] Cele strategiczne UE w strategiach rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym Polski, Paweł Szudra
// W: Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, 2015. / red. nauk. K. Opolski, J. Górski, Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 127--137, ISBN: 9788363856199
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17267] [data modyf: 28-10-2015 09:34]
[6] Entrepreneurship through the eyes of students : Poland, Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Entrepreneurship education in Visegrad Group countries, 2015. / ed. M. Krechowská, P. T. Procházková, Plzeň : NAVA, s. 100--107, ISBN: 9788072114795
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17556] [data modyf: 29-01-2016 14:19]
[7] Financial literacy in Poland - survey results, Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Financial literacy in Visegrad Group countries, 2015. / ed. M. Krechovská, Plzeň : NAVA, s. 73--80, ISBN: 9788072114832
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17555] [data modyf: 29-01-2016 14:24]
[8] Polska transformacja gospodarcza 1989-2014. Polska przed wstąpieniem i po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Paweł Szudra, Karolina Gębska
// W: Polska w strefie euro, 2015. / red. nauk. Z. Binek, P. Szudra, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 120--135, ISBN: 9788378421955
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17439] [data modyf: 01-02-2018 18:05]
[9] Dostosowanie oferty kierunków studiów do rynku na przykładzie województwa lubuskiego, Paweł Szudra
// W: Delimitacja polityki zatrudnienia w Polsce na początku XXI w., 2014. / red. A. J. Abramski, M. Barański, P. Szudra, Sosnowiec : Zagłębiowska Oficyna Wydaw., s. 30--38, ISBN: 9788363717001
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16404] [data modyf: 27-08-2015 12:10]
[10] Społeczna odpowiedzialność biznesu we współpracy międzysektorowej, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Partnerstwo międzysektorowe w systemie lokalnego bezpieczeństwa społecznego, 2014. / pod red. Anny Łoś-Tomiak, Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, s. 39--49, ISBN: 978836038939X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16882] [data modyf: 03-06-2015 11:12]
[11] Miejskie Bieguny Kreatywności w średniej wielkości miastach Unii Europejskiej - studium przypadku, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Paweł Szudra
// W: Przemysł kreatywny : ekonomia na styku kultury i biznesu, 2013. / red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak, Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., s. 53--67, ISBN: 8360289322
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16011] [data modyf: 27-08-2015 08:59]
[12] Projekt edukacji ekonomicznej: mechanizmy funkcjonowania strefy Euro, Paweł Szudra
// W: Integracja walutowa, 2013. / red. nauk. Z. Binek, P. Szudra, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 155--165, ISBN: 978837842927
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15633] [data modyf: 26-08-2015 14:13]
[13] Rola przemysłu kreatywnego w gospodarce Unii Europejskiej, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Paweł Szudra
// W: Przemysł kreatywny : ekonomia na styku kultury i biznesu, 2013. / red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak, Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., s. 20--26, ISBN: 8360289322
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16009] [data modyf: 27-08-2015 08:59]
[14] Istota konkurencyjności miast, Paweł Szudra
// W: Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, 2009. / praca zbiorowa pod red. Waldemara Sługockiego, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 61--71, ISBN: 9788371518409
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11071] [data modyf: 04-05-2009 15:18]
[15] System szkolnictwa wyższego a rynek pracy województwa lubuskiego, Paweł Szudra
// W: Problemy edukacji w społeczeństwie homo sapiens globalis, 2009. / red. nauk. Daniel Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 154--161, ISBN: 9788374812757
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11637] [data modyf: 18-01-2010 13:03]
[16] Wartość dodana edukacji wyższej, Karolina Mazur, Paweł Szudra
// W: Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy : wybrane zagadnienia, 2008. / pod red. M. Fic, Zielona Góra : University of Zielona Góra, s. 46--59, ISBN: 9788374812146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10428] [data modyf: 19-09-2008 11:53]
[17] Analiza i ocena atrakcyjności miast regionu lubuskiego - diagnoza strategiczna rozwoju regionalnego systemu innowacyjnego, Paweł Szudra
// W: Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów : siły motoryczne i bariery, 2007. / red. S. Pangsy-Kania, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 83--90, ISBN: 9788375311150
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9616] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Analiza tendencji rozwojowych handlu detalicznego w Polsce - doświadczenia europejskie jako źródło wiedzy dla polityki ekonomicznej Ukrainy, Daniel Fic, Paweł Szudra
// W: Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, 2006. / pod red. K. Włodarczyk-Śpiewak, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii, s. 41--44, ISBN: 8360065497
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8881] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Potrzeby edukacyjne przedsiębiorców handlowych w świetle badań empirycznych, Paweł Szudra
// W: Edukacja i wiedza w społeczeństwie informacyjnym = Education and knowledge in the information society, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 105--109, ISBN: 8374810386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8460] [data modyf: 30-08-2006 09:19]
[20] Czynniki lokalizacyjne w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Ekonomiczne i logistyczne przedsięwzięcia w aspekcie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, 2004. , Szczecin : Akademia Rolnicza w Szczecinie, s. 119--124, ISBN: 8389393506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7089] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Rola i źródła finansowania zewnętrznego w przedsiębiorstwach handlowych, Paweł Szudra, Krzysztof Kubiak
// W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, 2004. / red. J. D. Antoszkiewicz, M. Kulikowski, Warszawa : Instytut Wiedzy, s. 145--154, ISBN: 8389132230
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7138] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w Polsce na tle krajów UE, Jolanta Laskowska, Paweł Szudra
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, 2003. / red. M. Fic, P. Kużdowicz, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", s. 204--208, ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5846] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Wpływ zagranicznych przedsiębiorstw handlowych na funkcjonowanie handlu w Polsce, Paweł Szudra, Jolanta Laskowska
// W: Warunki działania małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 2002. , Nowa Ruda : Wydaw. "Maria", s. 65--70, ISBN: 8388842226
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5383] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Analiza lokalizacji przedsiębiorstw handlowych w Zielonej Górze, Paweł Szudra
// W: Wybrane problemy rozwoju handlu detalicznego w warunkach globalizacji i regionalizacji, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Organon (Phare), s. 119--127, ISBN: 8387294225
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5030] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Handel detaliczny na osiedlach, Paweł Szudra
// W: Handel detaliczny a rozwój miasta i regionu : temat opracowany w ramach programu PHARE Unii Europejskiej, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. ORGANON (Phare) .- Wyd. 2, s. 62--66, ISBN: 8387294152
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5032] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Handel detaliczny w śródmieściu, Paweł Szudra
// W: Handel detaliczny a rozwój miasta i regionu : temat opracowany w ramach programu PHARE Unii Europejskiej, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. ORGANON (Phare) .- Wyd. 2, s. 59--62, ISBN: 8387294152
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5031] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wykorzystanie systemów informatycznych w kształceniu studentów kierunków logistycznych - stan i możliwości rozwoju / Katarzyna Huk, Paweł Szudra, 2018. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 19, z. 12, cz. 2, 425--440, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23984] [data modyf: 02-04-2019 12:39]
[7] [0,5]
[2] Związki między upełnomocnieniem pracowników a ich zaangażowaniem w proces ciągłego doskonalenia w administracji samorządowej / Anna Ludwiczak, Paweł Szudra, 2018. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 19, z. 12, cz. 2, 27--38, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: continuous improvement, employee involvement, empowerment, local government administration, quality management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23977] [data modyf: 02-04-2019 11:47]
[7] [0,5]
[3] Recovery logistics as a concept of sustainable development with regard to mobile telephony / Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz, 2017. Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management, nr 86, 77--84, ISSN: 2451-4543, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cykl życia produktu, logistyka odzysku, mobile phone market, odzysk, product life cycle, recovery, reverse logistics, rozwój zrównoważony, rynek telefonii komórkowej, sustainable development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22698] [data modyf: 25-04-2018 14:21]
[4] [0,5]
[4] The market situation of the enterprises in Zielona Góra in the light of the selected indicators of economic security / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Paweł Szudra, 2012. Management Vol. 16, no 1, 174--186, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16516] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[5] Problemy edukacji w warunkach globalizacji / Paweł Szudra, 2009. Problemy Ekologii vol. 13, nr 3, 164--165, ISSN: 1427-3381, .- [informacja o konferencji]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13953] [data modyf: 17-09-2014 10:05]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Aspekt środowiskowy w logistyce miejskiej w kontekście koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Katarzyna Huk, Paweł Szudra // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, s. 147--156, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: CSR, Corporate Social Responsibility, city logistics,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10479] [data modyf: 28-02-2017 17:42]
[2] Bariery lokalizacji małych przedsiębiorstw handlowych i usługowych / Paweł Szudra // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - (Polityka ekonomiczna) .- 2012, Nr 246, s. 474--483, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bariery lokalizacji, barriers of location, development of enterprises, loction, lokalizacja, rozwój przedsiębiorstw,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9396] [data modyf: 14-03-2014 12:21]
[3] Istota atrakcyjności inwestycyjnej regionów / Paweł Szudra, Sabina Sanetra-Półgrabi // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2011, Nr 180, s. 56--65, ISSN: 1899-3192, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: atrakcyjność inwestycyjna, czynniki lokalizacji, konkurencyjność regionów, region,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9026] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Znaczenie czynników lokalizacji w rozwoju przedsiębiorstw / Paweł Szudra // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2011, Nr 168, s. 259--269, ISSN: 1899-3192, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: czynniki lokalizacji, lokalizacja, rozwój przedsiębiorstw,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9028] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Problemy rozwoju regionów / Paweł Szudra // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2010, Nr 112, s. 751--761, ISSN: 1899-3192, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: czynniki rozwoju regionalnego, region, rozwój regionalny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8720] [data modyf: 17-09-2010 11:07]
[6] Strategie lokalizacji przedsiębiorstw handlowych a rozwój miast / Paweł Szudra // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2010, Nr 109, s. 208--216, ISSN: 1899-3192, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8721] [data modyf: 26-01-2011 12:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The identification and operation of creative industry enterprises in the context of economic security in the region, 2014. Magdalena Dalecka-Zaborowska, Paweł Szudra // W: 5th Central European Conference in Regional Science - CERS 2014. Košice, Słowacja Košice : [brak wydawcy], 2014, s. 156--165
Słowa kluczowe: CCI company, economic development, local security

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21691] [data modyf: 25-08-2015 12:46]
[2] Innowacyjne rozwiązania lokalizacyjne WOH w miastach, 2007. Paweł Szudra // W: Zarządzanie jest sztuką : innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, s. 132--135, ISBN: 9788374811316
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Tendencii rozvitku rozdribnoi torgivli v Pol`si - evropejs'kij dosvid, 2006. Daniel Fic, Paweł Szudra // W: Razom v Evropi : regional'ni strategii formuvannâ ekonomiki znan' v umovah evrointegraciiregional'ni strategii formuvannâ ekonomiki znan' v umovah evrointegracii. Ternopil', Ukraina Ternopil` : [brak wydawcy], 2006, s. 55--60, ISBN: 9668284054
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18217] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Innowacyjność w nowych nurtach teorii lokalizacji, 2005. Paweł Szudra // W: XI Konferencja naukowa młodych ekonomistów - KNME. Gdańsk, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [8] .- http://ekonom.univ.gda.pl/mikro/konferencja/referaty.htm, [dostęp: 16-11-2005]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17478] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Handel elektroniczny jako zagrożenie dla handlu detalicznego, 2003. Krzysztof Kubiak, Paweł Szudra // W: Przedsiębiorstwa i gospodarka Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską : Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów. Sopot, Polska Warszawa : Instytut Wiedzy, 2003, s. 383--393, ISBN: 8389132125
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15773] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Działania promocyjne przedsiębiorstw jako element koncepcji marketingowej, 2002. Jolanta Laskowska, Paweł Szudra // W: Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach : Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Toruń, Polska Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002, T. 2, s. 209--216, ISBN: 8323114412
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15097] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Ewolucja świadomości ubezpieczeniowej w polskich przedsiębiorstwach, 2002. Robert Arczewski, Paweł Szudra // W: Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską : [V Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów]. Sopot, Polska Warszawa : Instytut Wiedzy, 2002, s. 193--199, ISBN: 838913060
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15559] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Strategie promocji przedsiębiorstw handlowych, 2002. Paweł Szudra, Janina Jędrzejczak-Gas // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, Zarządzanie, s. 159--165, ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14747] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Wpływ zagranicznych przedsiębiorstw handlowych na funkcjonowanie handlu w Polsce, 2002. Paweł Szudra, Robert Arczewski // W: Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową : [V Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów]. Sopot, Polska Warszawa : Instytut Wiedzy, 2002, s. 315--320, ISBN: 8389132052
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15557] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Cele działalności małych i średnich przedsiębiorstw, 2001. Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Szudra // W: 22. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 22. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2001, Zarządzanie, s. 13--20, ISBN: 8385911472
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14755] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Lokalizacja przedsiębiorstw handlowych czynnikiem warunkującym skuteczność ich funkcjonowania, 2001. Paweł Szudra, Janina Jędrzejczak-Gas // W: Konkurencja: mity i fakty : III Konferencja młodych pracowników nauki i studentów. Szczecin, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2001, s. [400--409] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14783] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Venture capital jako metoda wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, 2001. Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Szudra // W: Konkurencja: mity i fakty : III Konferencja młodych pracowników nauki i studentów. Szczecin, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2001, s. [888--898] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14784] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej / (Red.) Zbigniew Binek, Paweł Szudra .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, 2016, 261 s. .- ISBN: 9788394535209
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5464] [data modyf: 15-03-2017 10:06]
[2] Polska w strefie euro / (Red.) Zbigniew Binek, Paweł Szudra .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 179 s. .- ISBN: 9788378421955
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5387] [data modyf: 15-03-2017 17:11]
[3] Delimitacja polityki zatrudnienia w Polsce na początku XXI w. / (Red.) Andrzej J. Abramski, Marek Barański, Paweł Szudra .- Sosnowiec : Zagłębiowska Oficyna Wydaw., 2014, 128 s. .- ISBN: 9788363717001
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5256] [data modyf: 02-09-2015 16:46]
[4] Integracja walutowa / (Red.) Zbigniew Binek, Paweł Szudra .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 168 s. .- ISBN: 9788378420927
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5142] [data modyf: 02-09-2015 16:40]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski