System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Anna Ludwiczak (dawniej: Kubacka)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o zarządzaniu i jakości (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zarządzanie procesami w administracji samorządowej : doskonalenie z wykorzystaniem lean government, 2018. Anna Ludwiczak, Warszawa : Difin SA 152 s. , ISBN: 9788380855991, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14377] [data modyf: 30-05-2019 15:50]
[100] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Kulturowe uwarunkowania ciągłego doskonalenia w administracji samorządowej, Anna Ludwiczak
// W: Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kreowaniu jakości życia, 2020. / red. nauk. M. Czapiewski, J. Strumiłło, Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, s. 97--109, ISBN: 9788382060676
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21897] [data modyf: 27-01-2021 11:11]
[20] [1]
[2] Uwarunkowania wdrożenia koncepcji Lean Services w publicznych przedsiębiorstwach medialnych na przykładzie radia regionalnego, Anna Ludwiczak, Kamil Hypki
// W: Współczesne zarządzanie - koncepcje i wyzwania, 2020. / red. A. Sopińska, A. Modliński, Warszawa : Oficyna Wydaw. SGH, s. 317--329, ISBN: 9788380303751
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21803] [data modyf: 04-12-2020 10:12]
[14,2] [0,71]
[3] Przepływy materiałów i informacji w usługach publicznych w kontekście zarządzania logistycznego, Anna Ludwiczak
// W: Systemy logistyczne w gospodarowaniu - implementacja nowoczesnych rozwiązań, 2019. / red. nauk. S. Saniuk, A. Perzyńska, M. Al-Noorachi, Łódź : Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, s. 147--154, ISBN: 9788364971822
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21371] [data modyf: 24-03-2020 09:23]
[20] [1]
[4] Zachowania etosowe w łańcuchu dostaw, Anna Ludwiczak
// W: Nowe trendy w logistyce - rozwiązania IT, 2016. / red. nauk. K. Witkowski, S. Saniuk, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 63--72, ISBN: 9788378422662
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18432] [data modyf: 28-11-2016 11:44]
[5] Organizacyjne zachowania obywatelskie w urzędach administracji publicznej, Anna Ludwiczak
// W: Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem - aspekty poznawcze, 2015. / red. nauk. K. Z. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monografie Politechniki Łódzkiej), s. 211--218, ISBN: 9788372836731
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17209] [data modyf: 08-10-2015 10:12]
[6] The role of logistics in improving services in public administration, Anna Ludwiczak
// W: IT solutions in logistics, 2015. / sc. ed. S. Saniuk, K. Witkowski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 73--82, ISBN: 9788378422396
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18488] [data modyf: 13-12-2016 11:56]
[7] Doskonalenie jakości w podmiotach leczniczych w świetle kierunków zmian w zakresie certyfikacji w oparciu o wymagania ISO 9001, Anna Ludwiczak
// W: Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego, 2014. / red. nauk. A. Depta, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monografie Politechniki Łódzkiej), s. 74--83, ISBN: 9788372836311
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16479] [data modyf: 27-08-2015 12:05]
[8] Doskonalenie usług w opiece zdrowotnej, Anna Ludwiczak
// W: Opieka zdrowotna - wybrane zagadnienia, 2014. / red. P. Ucieklak-Jeż, A. Bem, Częstochowa : Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, s. 95--106, ISBN: 9788374554350
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17208] [data modyf: 08-10-2015 09:59]
[9] Podejście procesowe a skuteczność usług w administracji publicznej, Anna Ludwiczak
// W: Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami : monografia, 2014. / red. nauk. R. Kucęba, E. Kulej-Dudek, P. Pypłacz, K. Smoląg, Częstochowa : Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 68--77, ISBN: 9788363500696
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16058] [data modyf: 27-08-2015 11:27]
[10] Podejście procesowe w znormalizowanych systemach zarządzania jakością na przykładzie wybranych urzędów marszałkowskich w Polsce, Anna Ludwiczak
// W: Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność, 2012. / red. nauk. T. Sikora, U. Balon, Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, s. 179--191, ISBN: 9788392920960
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16061] [data modyf: 23-05-2014 14:15]
[11] Podejście procesowe do zarządzania jakością w urzędach administracji samorządowej, Anna Ludwiczak
// W: Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych, 2010. / red. D. Kisperska-Moroń, A. Świerczek, Katowice : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, s. 43--49, ISBN: 9788361378273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16063] [data modyf: 23-05-2014 14:27]
[12] Rola zaangażowania kadry zarządzającej i pracowników we wdrażanie Systemów Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001-2001 w urzędach administracji publicznej, Anna Kubacka
// W: Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy, 2008. / red. J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 275--283, ISBN: 9788388018503
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16062] [data modyf: 23-05-2014 14:24]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ocena dojrzałości procesu ciągłego doskonalenia w administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Zielona Góra / Anna Ludwiczak, 2018. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 19, z. 12, cz. 2, 71--83, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: ISO 9001, continuous improvement, local government administration, process approach, quality management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23979] [data modyf: 02-04-2019 12:02]
[14] [1]
[2] Using lean government in improvement of the services in public administration on the example of Marshal's Office in Lubuskie voivodeship / Anna Ludwiczak, 2018. European Journal of Service Management Vol. 26, no. 2, 145--153, ISSN: 1898-0511, , eISSN: 2353-2858, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Value Stream Mapping, grant application, lean goverment, public administration, public services
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.18276/ejsm.2018.26-18
[AWCZ-23294] [data modyf: 16-11-2018 09:25]
[13] [1]
[3] Związki między upełnomocnieniem pracowników a ich zaangażowaniem w proces ciągłego doskonalenia w administracji samorządowej / Anna Ludwiczak, Paweł Szudra, 2018. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 19, z. 12, cz. 2, 27--38, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: continuous improvement, employee involvement, empowerment, local government administration, quality management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23977] [data modyf: 02-04-2019 11:47]
[7] [0,5]
[4] Customer requirements and the quality improvement of health care services / Anna Ludwiczak, 2016. Management Vol. 20, no. 2, 428--441, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: customer orientation, health care services, orientacja na klienta, quality management system, system zarządzania jakością, usługi medyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0073
[AWCZ-20801] [data modyf: 05-01-2017 11:43]
[5] Możliwości pomiaru efektywności procesów w administracji publicznej z wykorzystaniem metod taksonomicznych / Anna Ludwiczak, 2014. Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu No. 1(18), 38--49, ISSN: 2080-6000, , eISSN: 2449-9803, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, doskonalenie jakości, efektywność, effectiveness, measure, pomiar, public administration, quality improvement
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18701] [data modyf: 20-08-2015 14:11]
[6] The role of customer orientation in improving services in public administration / Anna Ludwiczak, 2014. Management Vol. 18, no. 1, 356--369, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, customer orientation, orientacja na klienta, public administration, quality management system, system zarządzania jakością
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18123] [data modyf: 20-08-2015 14:09]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pozyskiwanie informacji od klienta w kształtowaniu jakości usług zdrowotnych w ujęciu procesowym / Anna Ludwiczak // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2017, Nr 463, s. 204--215, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: co-creation, health service, jakość świadczenia, podejście procesowe, process approach, quality of health service, usługa zdrowotna, współtworzenie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2017.463.17
[AWI-10567] [data modyf: 11-10-2017 13:54]
[2] Podejście procesowe w urzędach administracji samorządowej - identyfikacja, pomiar i ocena procesów w urzędzie / Anna Ludwiczak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu .- 2011, nr 26, s. 57--65, ISSN: 1643-7772, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: administracja samorządowa, podejście procesowe, procesy, usługi administracyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9900] [data modyf: 23-05-2014 14:06]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wizualizacja procesów w administracji publicznej, 2012. Anna Ludwiczak // W: Kompleksowe zarządzanie jakością w organizacji w zmiennym otoczeniu : X-ta ogólnopolska konferencja naukowa. Lublin, Polska Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, s. 145--150, ISBN: 9788362785216
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21296] [data modyf: 23-05-2014 14:33]
[2] Wpływ wymagań jakości na procesy realizacji usług w administracji publicznej, 2012. Anna Ludwiczak // W: Kompleksowe zarządzanie jakością w organizacji w zmiennym otoczeniu : X-ta ogólnopolska konferencja naukowa. Lublin, Polska Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, s. 151--160, ISBN: 9788362785216
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21297] [data modyf: 23-05-2014 14:35]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski