System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Alicja Majewska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Klastry jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, Alicja Majewska(*)
// W: Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji : konkurencja, innowacja, koncepcje zarządzania, 2015. / red. nauk. S. Gostkowska-Dżwig, M. Mrozik . T. 4, Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 9--19, ISBN: 9788365179098
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19967] [data modyf: 09-04-2018 14:29]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wpływ zatrudnienia w sektorze B+R na liczbę zgłoszeń patentowych w województwie lubuskim - ujęcie ilościowe / Alicja Majewska, 2018. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 19, z. 4, cz. 3, 75--88, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: R&D, employment in the R&D, patents
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22774] [data modyf: 23-05-2018 10:05]
[2] Konkurencyjność sektora MŚP - rola i znaczenie klastrów / Alicja Majewska(*), 2015. Przedsiębiorstwo i Region, nr 7, 62--70, ISSN: 2080-458X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22617] [data modyf: 09-04-2018 12:48]
[3] Uwarunkowania funkcjonowania klastrów w Polsce w latach 2010-2014 / Alicja Majewska(*), 2015. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie T. 42, nr 1, 147--160, ISSN: 1689-8966, , eISSN: 2450-7040, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: benchmarking klastyrów w Polsce, klastry, klastry w Polsce
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.12775/AUN C_ZARZ .2015.012
[AWCZ-22619] [data modyf: 09-04-2018 14:08]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wpływ bliskości geograficznej i relacyjnej konkurentów na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w Wielkopolskim Systemie Przemysłowym / Alicja Majewska // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce .- 2018, nr 1, s. 174--184, ISSN: 2391-9167 , bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: aktywność innowacyjna, bliskość, competitor, innovative activity, konkurent, proximity,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10736] [data modyf: 18-01-2019 11:52]
[2] Wpływ konsumentów i konkurentów na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw / Alicja Majewska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2014, nr 841(115), s. 143--158, ISSN: 1896-382X, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10667] [data modyf: 09-04-2018 14:15]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski